Maatschappelijke diensttijd in de Zaanstreek via ‘Local Heroes’

Foto: Pixabay / Geralt

Het kabinet wil een maatschappelijke diensttijd invoeren voor jongeren tussen veertien en 27 jaar, omschreven als ‘de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf’. Een kans om hun talenten te ontdekken, maatschappelijke impact te hebben, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Het Zaanse project Local Heroes is één van de elf proeftuinen die er onlangs voor is geselecteerd.

Het project wordt volledig gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De regio Zaanstreek – Waterland krijgt de komende twee jaar bijna een miljoen euro om zo’n 190 jongeren te helpen om hun talent te ontwikkelen en ervaring op te doen bij verschillende bedrijven en organisaties. Een projectgroep met vertegenwoordigers van ’t Lokaal, Young Leaders en de gemeente stuurt het project inhoudelijk aan. De stichting Buurtjeugd verzorgt de administratie.

Local Heroes is gericht op het realiseren van een ‘samenlevingsdienst’ voor jongeren volgens het Belgische model van maatschappelijke diensttijd (MDT). Het project is ontwikkeld in samenwerking met ’t Lokaal. Daarin werken Zaanstad, Wormerland en Oostzaan samen met de bedrijven die zijn gevestigd op Molletjesveer / Noorderveld in Wormerveer, scholen en tal van maatschappelijke organisaties toe naar ‘een stevige gezamenlijke infrastructuur om jongeren op een adequate manier op hun maatschappelijke toekomst voor te bereiden’, aldus het college. De ambitie is om de 600 bedrijven en organisaties met 4500 medewerkers te laten meedoen. Het programma bestaat uit een introductie, de Young Leaders training, vrijwilligerswerk, coaching, specifieke aanvullende scholing en training, een pedagogische vrijetijdsbesteding en een afsluiting. Uitgaande van 20 uur beschikbaarheid per week gedurende een half jaar ziet het begeleidingsprogramma er voor de deelnemers als volgt uit:

Alle partners van het platform ’t Lokaal zijn een potentiële vindplaats van jongeren en bereid om MDT-plekken aan te bieden voor jongeren. Iedereen heeft daarin een natuurlijke rol. Zo heeft het onderwijs en de leerplichtambtenaar zicht op jongeren die uitgevallen zijn. Ook zijn scholen de vindplaats voor jongeren die na een examen een tussenjaar of sabbatical nemen Het speciaal onderwijs wordt er ook bij betrokken. De gemeente is vooral via het Jongerenloket, de Sociale Wijkteams en Werk en Inkomen in staat jongeren met een uitkering (WW, Wajong of bijstand) maar ook bijvoorbeeld jonge statushouders door te verwijzen naar het project. Daarnaast worden de lokale en regionale netwerken van gezondheidsprofessionals, buurthuizen, sportclubs, Youth for Christ en serviceclubs ingeschakeld om jongeren te verwijzen. Veel jongeren werken al in bedrijven via ’t Lokaal. Zij kunnen familieleden, oud-klasgenoten en sportvrienden enthousiasmeren om meee te doen.

Belangrijke rol

Belangrijke aspecten die het project wil bereiken onder de deelnemende jongeren zijn: meer inzicht in de eigen kwaliteiten en een betere competentiebeleving; meer vrijwillige inzet voor anderen; een concreter beeld krijgen van toekomstplannen in het kader van opleiding, werk en maatschappelijke inzet en een uitbreiding van het sociale en zakelijke netwerk van de jongeren: ‘Alleen door jongeren te laten inzien welke belangrijke rol ze eigenlijk hebben en inzicht te geven in hun talenten, kan hun maatschappelijke waarde ten volle worden benut,’ aldus het college. Alle leerervaringen binnen de elf proeftuinen in Nederland zullen worden gebundeld. Belangrijke aspecten die het project wil bereiken bij de betrokken organisaties en lokaal beleid zijn:

  • Een betere invulling van de pedagogische inzet voor de doelgroep;
  • Ervaring opdoen met maatschappelijke diensttijd van jongeren: is deze aanpak een geschikte formule voor het terugdringen van schooluitval en jeugdwerkloosheid en daarmee maatschappelijke ongelijkheid?;
  • Als vrijwilliger meer betrokkenheid van jongeren creëren bij de eigen organisatie;
  • Een betere samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke organisaties: hoe kan regionale samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs, zorg en welzijn, maatschappelijke organisaties en vrijwilligerswerk van waarde zijn voor de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie van jongeren?

Local Heroes wordt als tweejarig project in vier cycli van zes maanden uitgevoerd, zonder een overlap tussen deelnemersgroepen. Het belang van intensieve begeleiding, het grote aantal uren dat de jongeren meedoen, de diversiteit aan samenwerkingspartners en het experimenteren met het plaatsen van jongeren bij ondernemers en maatschappelijke organisatie hebben tot die keuze geleid. Aan een cyclus nemen tussen de 30 en 45 jongeren deel. De maatschappelijke diensttijd voor jongeren, een afspraak in het regeerakkoord, gaat in februari 2020 officieel van start.

Reacties