Wél vleermuizen, zegt de buurt; géén vleermuizen houdt gemeente vol

Een Myotis daubentoni ofwel watervleermuis.
Foto: Wikipedia / Gilles San Martin

De SP vindt dat de quick scans die zijn uitgevoerd in de Beken- en Merenbuurt in Het Kalf in Zaandam onvoldoende antwoord geven op vragen over de aanwezigheid van beschermde vleermuizen en van broedvogels in de 272 te kappen bomen. De Raad van State heeft het licht daarvoor inmiddels op groen gezet, zodat de gemeente aan de slag kan met het vervangen van de riolering en een herinrichting van de wijk. 

Pius Florius Boomverzorging verrichte op 5 april dit jaar overdag een ecologische quick scan in de Beken-, Meren- en Diepenbuurt en vond daarbij nesten bevatten van onder andere de ekster en Turkse tortel in een aantal bomen. Daarnaast werd vastgesteld dat het gebied mogelijk wordt benut door foeragerende vleermuizen en dat er mogelijk nadelige effecten zijn te verwachten door de geplande kap. SP-raadslid Roland van Braam wil nu van het college weten of dat een eenmalige quick scan het geëigende middel vindt om vast te kunnen stellen of er al dan niet vleermuizen foerageren in een bepaald gebied. En als er aanwijzingen zijn dat zich ergens mogelijk foeragerende vleermuizen bevinden, moet er dan geen nader onderzoek komen in het kader van de Wet natuurbescherming?

Wel of geen vleermuizen?

De gemeente heeft steeds gesteld dat er in de te kappen bomen ‘met een geringe natuurwaarde’ in Het Kalf geen vleermuizen voorkomen. Buurtbewoners zien de diertjes echter wel degelijk, zo lieten ze na de uitspraak van de Raad van State weten. En ook de quick scan sluit hun aanwezigheid dus niet uit. Het tweede onderzoek in de Beken- en Merenbuurt werd in januari 2016 door het bureau Eelerwoude uitgevoerd, dat bij twee gelegenheden naar Het Kalf toog en vaststelde dat de hele wijk voor vleermuizen geschikt is als foerageergebied en als vliegroute door de aanwezigheid van bomenlanen, bosschages, waterelementen en andere groenstructuren. Volgens de Natuuratlas Zaanstad komen in en rond de wijk de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, laatvliegers, de meervleermuis, de rosse vleermuis, de watervleermuis en mogelijk ook gewone grootoorvleermuis voor. Dat lijkt haaks te staan op het door de gemeente ingenomen standpunt over de aanwezigheid van vleermuizen in de over de bomenkap gevoerde rechtszaken.

Populieren

Op één locatie aan de Kievitweg staan vier dikke populieren op de nominatie om gekapt te worden. Dit zijn de enige bomen die op de kaplijst staan met specifieke potentie voor verblijfplaatsen van vleermuizen en/of holenbroeders (vogels). Met de kap van de populieren kunnen negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen niet bij voorbaat worden uitgesloten. Vindt u ook dat nader onderzoek naar de functie van deze bomen als mogelijke verblijfplaats noodzakelijk is?’ vraagt Van Braam.

Broedvogels

Naast de vleermuizen zijn er ook nog de broedvogels. In minimaal acht van de te kappen bomen bevinden zich nesten soorten als de Turkse tortel en de ekster. Aanbevolen wordt om de werkzaamheden aan bomen en groenstroken buiten het broedseizoen te laten plaatsvinden, maar wanneer door een deskundige op ecologisch gebied geen broedgevallen worden geconstateerd kan er ook tijdens het broedseizoen worden gekapt. Eelerwoude adviseerde om nader onderzoek te doen naar de boomholten in de te kappen populieren in de Kievitweg, alsmede een inspectie met een boomcamera. Zijn die beide adviezen opgevolgd en wat is daaruit gekomen, wil de SP weten, die zich daarnaast nog afvraagt of er een compensatieplan voor de aanwezige huismussen is opgesteld en uitgevoerd.

Reacties