Onderzoek Rekenkamer naar Zaans woningbestand van start

Foto: Google Street View

De Rekenkamer Metropool Amsterdam, waarvan de Rekenkamer Zaanstad deel uitmaakt, gaat in het kader van het vijftienjarig bestaan op verzoek van het Zaanpanel onderzoeken hoe in Zaanstad een evenwichtig woningaanbod tot stand kan komen en in hoeverre het beleid wat dat betreft al de goede kant op gaat. In december worden de resultaten verwacht.

In het coalitieakkoord staat dat Zaanstad een eenzijdige woningvoorraad heeft en onvoldoende te bieden heeft voor mensen die in de eigen stad een wooncarrière willen maken of er willen komen wonen. Daarom wil het college de gemeente aantrekkelijker maken en een goede balans creëren tussen sociale huur- en koopwoningen en middeldure en dure huur- en koopwoningen. Ook moet er voor steeds grotere groepen starters en alleenstaande ouderen passende huisvesting komen.

De Rekenkamer deed al eerder onderzoek naar het woningaanbod in Amsterdam en constateerde toen dat het beïnvloeden van het woningaanbod een ingewikkelde materie is. Er werden 65 mogelijke maatregelen aanbevolen en in het Zaanse onderzoek wordt uitgeplozen of deze maatregelen ook in Zaanstad van toepassing (kunnen) zijn. De centrale onderzoeksvraag luidt Is het woonbeleid om te komen tot een meer divers en passend woningaanbod goed vormgegeven? Het antwoord daarop moet worden gevonden aan de hand van vier deelvragen:

  • Is er een goede probleemanalyse gemaakt?
  • Zijn de doelen van het woonbeleid helder en concreet geformuleerd?
  • Worden mogelijke maatregelen om te komen tot een meer divers en passend woningaanbod gekend en ingezet?
  • Is het woonbeleid voldoende herkenbaar terug te vinden in de begroting?

De Rekenkamer wil onder meer inzichtelijk maken of er in de beleidsstukken een goed beeld wordt gegeven van de onevenwichtigheid van het woningaanbod en in hoeverre er sprake is van concreet beleid om deze mismatch tussen vraag en aanbod aan te pakken. Ook wordt onderzocht in hoeverre de gestelde doelen aansluiten op de middelen die ervoor beschikbaar worden gesteld. Met het onderzoek wordt deze maand een begin gemaakt.

Reacties