Nieuwe beheerplannen voor Natura 2000-gebieden

De appelbes hoort niet thuis in de polder.
De appelbes hoort niet thuis in de polder.
Foto: Wikimedia / Konjica

De provincie herschrijft vijf beheerplannen voor Natura 2000-gebieden met als doel om  unieke plant- en diersoorten zoals grijze duinen, veenmosrietland en de Noordse woelmuis in de toekomst nog beter beschermd. Ook de Polder Westzaan, het Oostzanerveld & Het Twiske en het Wormer- en Jisperveld & de Kalverpolder zijn daarbij.

De plannen worden nu met zes jaar verlengd, met als streven om ze (ruim) binnen die termijn zorgvuldig te herschrijven. De verlenging zorgt voor een overbruggingsperiode, zodat er ruimte en tijd is voor het opstellen van nieuwe beheerplannen. Alle beheerplannen zijn al of worden dit jaar nog beoordeeld door een onafhankelijk ecologisch adviesbureau. De Natura 2000-gebieden zijn onderdeel van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De reden voor het herschrijven van de plannen verschilt per gebied.

Het Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske vormen samen het grootste laagveengebied ten noorden van Amsterdam en is van belang voor diverse vis- en vogelsoorten. In dit gebied zijn onder meer maatregelen nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. Ook moet een aantal uitbreidingsdoelstellingen verder worden uitgewerkt. Het Rijk heeft bijvoorbeeld bepaald dat het oppervlak aan veenmosrietland moet toenemen. Het is vervolgens aan Gedeputeerde Staten om de grootte van dat oppervlak te bepalen en vast te leggen in het Natura 2000-beheerplan.

Polder Westzaan

Het laagveen van de Polder Westzaan bestaat uit zoetwater en is in het verleden mede ontstaan uit zout- (brak) water. Dit is uniek in Nederland en Europa en zorgt voor bijzondere natuur. Om die te behouden en te versterken is een toekomstbestendige polder nodig. De maatregelen in het beheerplan worden hierop aangepast, zoals afspraken rondom het plaggen en maaien.

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Grote delen van het Wormer- en Jisperveld en de Kalverpolder zijn ook Natura 2000-gebied en een belangrijke broedplaats voor vogels van natte graslanden, waaronder de grutto, en voor vogels van rietmoerassen zoals de roerdomp en rietzanger. Het herschrijven van het beheerplan is nodig omdat de waterkwaliteit moet worden verbeterd en exoten en uitheemse planten zoals de appelbes bestreden. Tot slot moet ook in dit gebied een aantal uitbreidingsdoelstellingen verder worden uitgewerkt.

Reacties

Cookieinstellingen