Eilanden van Hain zonder 'eigen' ontsluitingen

mei 19 2021, 13:52 Actueel
screenshot 20210519 134745
Terwijl in Krommenie in verschillende wijken ( Willis , de Agathebuurt ) bewoners te hoop lopen tegen huidige of toekomstige verkeerssituaties en de ontsluiting van het dorp voor wanhoop en vertragingen zorgt, komt het college met de mededeling dat ook de toekomstige bewoners van de Eilanden van Hain over het bestaande wegennet zullen moeten.
De eerder ingetekende Sportlaan naar de N8 komt er niet vanwege een tegenstribbelende provincie en een nieuwe brug over de Kerksloot is ook al onmogelijk, vanwege de krappe ruimte. Bewoners van de Venusstraat en de Marslaan zullen blij zijn dat de Sportlaan als nieuwe ontsluitingsweg van tafel is, maar in andere straten was daar juist veel animo voor.
De provincie bleef er tegen omdat het onmogelijk is om een goede en veilige doorstroming op de N8 te combineren met een extra toe- en afrit naar zo'n Sportlaan. Een rotonde zou de vaart er al helemaal uithalen op één van de drukste provinciale verbindingswegen van Noord-Holland.

Geen snelheidsverlaging

In het onderzoek naar maatregelen om de leefbaarheid in en rond Krommenie alvast te verbeteren in afwachting van een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 was één van de voorstellen die de eindstreep niet haalden het verlagen van de snelheidslimiet van 80 naar 50 kilometer per uur tussen de Busch en Dam en het Trias VMBO. Kort en goed omdat de weg niet zodanig aangepast kan worden dat weggebruikers zich ook aan die limiet zouden houden omdat die in hun beleving als ‘logisch’ zou worden ervaren.

Niet geloofwaardig

'Dit gedeelte van de weg ligt niet binnen de bebouwde kom en is ook niet zodanig aan te passen dat de weg de uitstraling krijgt van een bebouwde kom. De bebouwing ligt ver van de weg en is (door het geluidsscherm) zelfs niet zichtbaar. Samen met de lange zogeheten ‘rechtstand’ van dit weggedeelte betekent dit dat 50 kilometer per uur hier niet geloofwaardig te maken is,' schrijft het college daarover in een brief over de huidige stand van zaken rond de Eilanden van Hain.
'Mocht het verlagen van de snelheid in de toekomst wel in beeld komen, waarmee dan mogelijk ook het bezwaar van de provincie tegen de Sportlaan vervalt, dan wordt dit niet onmogelijk gemaakt door de ontwikkeling van de Eilanden van Hain.'

Slibkuil

Wat de ontsluiting van het Slibkuil-deel van de wijk betreft bleek dat de brug over de Kerksloot niet de vereiste minimale doorvaarthoogte van anderhalve meter kon krijgen en dat de aanlanding van de brug problemen gaf, ook al omdat het maximale hellingspercentage voor alle niet-beweegbare bruggen in verband met de toegankelijkheid voor mindervalide personen vier bedraagt. Een te steile helling zorgt daarnaast voor een verkeersonveilige aansluiting. En dus exit brug.

Komarowlaan

De huidige verkeersintensiteit op de Komarowlaan is 40 voertuigen per etmaal. Met de r bouw van ruim 40 woningen op het voormalige sportpark Slibkuil loopt dit aantal op tot maximaal 380 voertuigen per etmaal, zo geven de berekeningen aan. Maar volgens het college leidt dit niet tot verkeersproblemen. 'Indien de brug over de Kerksloot wel gerealiseerd zou worden, neemt de verkeersintensiteit op de Marslaan toe tot circa 1100 motorvoertuigen per etmaal.' In de huidige situatie zijn dat er ongeveer 650. De ontsluitingsroutes worden nu als volgt:
  • Voor het gedeelte Slibkuil: Komarowlaan – Van Allenstraat – Gagarinstraat – Ruimtevaartlaan – Neptunuslaan;
  • Voor het gedeelte Provily Noord: Marslaan – Uranuslaan – Neptunuslaan;
  • Voor het gedeelte Provily Zuid: Marslaan – Jupiterstraat.
Daarna gaan alle routes verder via de Jupiterstraat naar de Rosariumlaan. Van daaruit kan het verkeer richting centrum of de N8. 'Analyses laten zien dat deze inpassing weliswaar leidt tot meer verkeer in bepaalde straten, maar dat inpassing goed mogelijk is en de bestaande wegenstructuur het goed aankan.'

Woonwagens

Bij de bewoners van het woonwagenkamp leven zorgen over trillingshinder als gevolg van het verkeer van en naar de Slibkuil, aangezien hun woningen niet onderheid zijn. Voor het bouwverkeer wordt dit ondervangen door een tijdelijke bouwbrug over de Kerksloot. Voor de definitieve situatie volgt later onderzoek naar mogelijke trillingshinder en eventuele oplossingen.

Bouwverkeer

Ook wat het bouwverkeer betreft zijn de plannen rond, hoewel het nog wel even zal duren voor de zandwagens die het bal gaan openen zullen gaan rijden. De ontwikkelaar is op dit moment nog bezig met het opstellen van het geotechnisch onderzoek dat duidelijk zal maken hoeveel zand er waar nodig is om ook voor de omgeving veilig te kunnen bouwen in verband met het zetten van de grond.
Voor het zandtransport zijn verschillende opties besproken tijdens de burenoverleggen. In het eindadvies van die overleggen zijn meerdere opties voorgedragen, zoals via een tijdelijke bouwweg vanaf de N203, transport via de Busch of via transportbanden. Gekozen is uiteindelijk voor de veiligste route en niet voor de kortste:
screenshot 20210519 122148
De route voor bouwverkeer en zandtransport is, voor zowel de aan- als afvoerroute: N8, Rosariumlaan, Zilverschoonlaan, Ruimtevaartlaan, Neptunuslaan, Uranuslaan. Vanaf daar gaat voor Provily over de Marslaan (tot Sporting) en voor Slibkuil over de Marslaan, Militaireweg en de tijdelijke brug over de Kerksloot.
De komende maanden wordt er doorgewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden en de planning is om in het derde of vierde kwartaal van dit jaar het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Dan kunnen omwonenden er ook hun licht over later schijnen.

Romeinse wachttoren

Op het Provily-gedeelte van de Eilanden van Hain ligt een belangrijke archeologische vindplaats , een soort wachttoren uit de Romeinse Tijd. Met de ontwikkelaar overeengekomen dat deze vindplaats terugkomt in het plan als een speeltoestel voor kinderen met een educatief informatiebord erbij. De exacte locatie is op dit moment nog niet bekend.