‘Echte burgerparticipatie’ in de weg gezeten door…. participerende burgers

Foto: Pixabay

‘Echte burgerparticipatie’ is nog een heel gedoe, zo blijkt uit de voortgangsrapportage die de drie raadsleden die de taak op zich hebben genomen drie projecten van de grond te krijgen naar hun collega’s hebben gestuurd. Het koddigste is wel in de wielen te worden gereden omdat er al een groep burgers zeer actief blijkt te zijn.

Dat zit zo. Voor het project ‘De wijk is van iedereen’ werd afgelopen juli geloot welke wijk benaderd zou worden en toenmalig burgemeester Ruud Vreeman trok Assendelft-Noord uit de schaal. Als gevolg daarvan zouden alle bewoners een brief krijgen met uitleg over het idee en uit al die burgers zouden dan weer mensen worden geloot om zitting te nemen in de de participatiegroep ‘De wijk is van iedereen’.

Hindernissen op het pad

Dat was dus geregeld en iedereen ging goedgemutst op vakantie. Maar het ging mis: er was niet duidelijk genoeg omschreven wat de bedoeling was, er was een misverstand over de benodigde ambtelijke ondersteuning en, misschien nog wel de vervelendste ontdekking: juist in de wijk Assendelft-Noord was al een bewonersgroep heel actief!

Deze groep bleek vlak voor de loting al contact te hebben opgenomen met de wijkmanager om hun eigen initiatieven te kunnen uitwerken en participeerde er dus al lustig op los. Een wijk kan ook te veel engagement kennen, waardoor groepen burgers elkaar weer in de wielen gaan rijden. De oplossing is dat er een andere wijk geloot gaat worden, na een schifting vooraf om een herhaling van zetten te voorkomen.

Uitgesloten van een briefje in de schaal zijn nu MAAKZaanstad-gebieden, aandachtsgebieden als Poelenburg en wijken die al burgerinitiatieven kennen. Bovendien mogen wijkmanagers het niet nu al te druk hebben om de zaak straks in goede banen te kunnen leiden. Zodoende zijn er nu nog vier wijken over waaruit de nieuw burgemeester donderdag tijdens de volgende raadsvergadering een greep mag doen: Rooswijk, Hoornseveld, West-Knollendam en het Kalf.

Rooswijk, Hoornseveld, West-Knollendam en het Kalf

De raadsleden Rienk Spiekstra (PvdA), Nora Swagerman (SP) en Paul Laport (GroenLinks) van de Beoordelings- en evaluatiegroep van Echte Burgerparticipatie (BRG) kunnen tevreden zijn: straks een ‘goede’ wijk, dan nog even de bewoners loten van wie de ideeën moeten komen en de klus staat op de rails. Er is in totaal 75.000 euro voor beschikbaar. En, voor een goed begrip, ook niet ingelote buurtbewoners kunnen straks hun inbreng kwijt. ‘Er kan gewoon overleg worden gevoerd met iedereen die erbij betrokken wil zijn.’

Wijk te groot? Buurt beter?

Hoewel…. Er staat in de rapportage van de BRG ook het volgende: ‘Verder is besproken dat er bij de loting niet uitgegaan moet worden van een te grote orde, dus dat een deel van een wijk, dat wil zeggen een buurt het uitgangspunt zou moeten zijn. Na de loting van de wijk kan hier nader naar gekeken worden.’ Dat zijn twee zinnen die in potentie een oproer in zich dragen, ongeacht de ‘bewakingscommissie’ die ‘op afstand’ de voortgang van het project zal volgen.

Als alles naar wens verloopt, dan wordt na een vooraf afgesproken periode (van idealiter drie tot vier maanden) door de gelote groep een plan voor de wijk/buurt gepresenteerd. Wanneer dat voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan wordt het vervolgens door de raad aangenomen en uitgevoerd. Wanneer het plan niet aan de motie die tot de Echte Burgerparticipatie leidde voldoet, dan gaat het feest niet door. Maar dat kan de bewakingscommissie zich dan aantrekken.

Lagerhuisdebat

Het tweede initiatief is het Lagerhuisdebat. Dat zal drie keer per jaar worden gehoudenn op een dinsdag in januari, april en oktober en te beginnen in Zaandam-Zuid. Daarvoor is niet geloot: dat wilde de wijkmanager graag. Voor de locatiekeuze voor de beide andere avonden zullen de ingebrachte discussiethema’s bepalend zijn. De raad wilde wel overal een muzikaal intermezzo, en besloten is dat er een onafhankelijke gespreksleider zal zijn.

Het beschikbare budget voor dit initiatief bedraagt 10.000 euro.

Er moeten nu nog diverse zaken uitgewerkt worden, zoals een website waarop inwoners onderwerpen kunnen aandragen en waarop gestemd kan worden. De invulling van de avond zelf, maar ook de terugkoppeling van de raadsleden aan de inwoners en een evaluatie moet georganiseerd worden en de afdeling Communicatie moet hier een plan voor schrijven. Binnen twee weken, want anders komt het januari-debat in gevaar.

Motiemarkt

Het laatste initiatief gaat over de jaarlijkse motiemarkt. Die wordt in 2018 gehouden in mei of juni ter voorbereiding op de kadernota en ook daar moet onder andere Communicatie nog mee aan de slag: vooraf de inwoners informeren, hoe kunnen inwoners zich aanmelden, welke locatie, catering, wat wordt er met de inbreng van inwoners gedaan, ‘hoe organiseren we de terugkoppeling vanuit raadsleden naar de inwoners op de dag zelf, maar ook naderhand als de moties uitgewerkt en ingediend moeten worden’.

Het beschikbare budget voor dit initiatief bedraagt eveneens 10.000 euro. Wij kijken er naar uit.

Reacties

0