Nog een week voor zienswijzen corridorstudie Amsterdam – Hoorn

Foto: www.corridorstudieamsterdamhoorn.nl

Zaankanters kunnen nog tot en met 31 juli een zienswijze indienen op de ontwerpstructuurvisie en de milieueffectrapportage van de corridorstudie Amsterdam-Hoorn. Uit onderzoek blijkt dat de filedruk tussen Amsterdam en Hoorn na 2020 fors zal toenemen en daarom is onderzoek naar maatregelen die ook na 2020 de bereikbaarheid in het gebied tussen Hoorn en Amsterdam (de corridor) moeten verbeteren.

De verkenning is de eerste fase van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het Rijk en de regio zijn het eens geworden over een breed pakket aan maatregelen: verbeteringen van het wegennet, maar ook van het fietsnetwerk en het openbaar vervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met grote opgaven voor woningbouw, leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid. Op het rijkswegennet gaat het om infrastructurele maatregelen voor het traject A8 – A7, zoals extra rijstroken op de A8 en A7 bij Purmerend en Hoorn en het ombouwen van het knooppunt Zaandam. Met dat laatste zijn inwoners van Het Kalf en Kogerveld verre van gelukkig.

De Ontwerp Structuurvisie en het milieueffectrapport liggen tot 1 augustus ter inzage op het stadhuis in Zaanstad. Zienswijzen kunnen digitaal worden ingediend.

 

Reacties