Extra geld naar verbeteringen Wormer- en Jisperveld

Bramenstruiken dreigen delen van de natuur over te nemen.
Foto: Flickr / Luud de Brouwer

De provincie heeft het Rijk om 44 miljoen gevraagd voor 30 natuurprojecten, waaronder maatregelen in Laag Holland. Daar zijn het waterpeil en de waterkwaliteit van groot belang en de veenmosrietlanden erg stikstofgevoelig. Er moet onder meer worden ingegrepen in het Wormer- en Jisperveld, de Eilandspolder, het Varkensland en het Ilperveld.

De maatregelen ten behoeve van hydrologische en natuurverbetering kunnen de effecten van stikstofuitstoot verzachten en zorgen daarnaast voor het tegengaan van bodemdaling. Achteruitgang van water en veen hebben grote gevolgen voor de weidevogels, de vissen en de Noordse woelmuis. De projecten die een investering van rond tien miljoen vergen worden de komende drie jaar uitgevoerd in nauwe samenwerking met natuurorganisaties.

Het Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder.

 

 

‘In al onze natuurgebieden zijn de gevolgen van het teveel aan stikstof goed te zien,’ zegt Gedeputeerde Esther Rommel in een persbericht. ‘Bramenstruiken woekeren en verdringen daardoor beschermde en kwetsbare soorten planten. Ook de duinen krijgen te veel voeding waardoor het open duin verdwijnt. Met deze miljoenen kunnen we grote stappen zetten om onze natuur te herstellen.’

Extra investeringen

Rijk en provincies hebben in december afgesproken extra investeringen te doen in natuur. Tot 2030 gaat het landelijk over bijna drie miljard euro extra. Het doel is om bron- en herstelmaatregelen te nemen die de stikstofneerslag op de meest kwetsbare natuurgebieden terugdringen.

 

 

 

De duinen van Texel tot en met Kennemerland trekken specifieke dieren en grassen, mossen en kruiden van schrale bodems. Deze duingebieden zijn erg stikstofgevoelig. De provincie trekt extra geld uit om zo’n 100 hectare extra grond aan te kopen in de strook er vlak naast, de binnenduinrand. Ook worden maatregelen getroffen om de duinen weer open te maken en te laten verstuiven.

Vechtplassen en Naardermeer

Ook de Natura 2000-gebieden Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer hebben bijzonder veen met rietlanden en veenbossen. Daarnaast ligt er 70 hectare aan het zeldzame trilveen en blauwgrasland. De extra gelden worden gebruikt om de waterkwaliteit te verbeteren en extra beheer uit te voeren. De provincie wil ongeveer vijftien miljoen besteden aan onder andere defosfaterings-installaties die het water zuiveren, moerasherstel en hydrologisch onderzoek.

Reacties