Eerste aanzet voor voedselbos in Rosariumpark Krommenie

Foto: Facebook / Rosarium Vriendentuin

De vri­jwilligers van de Rosar­ium Vrien­den­tuin hebben afgelopen donderdag in alle stilte een begin gemaakt met het voed­sel­bos in de buurt­moes­tuin in het Rosariumpark in Krommenie. Van­wege de noodza­ke­lijke coronamaa­trege­len kon de meew­erkdag voor geïn­ter­esseer­den en omwonenden niet doorgaan zoals gepland.

Daarom was slechts een klein ploegje van vier vaste vri­jwilligers present om de bomen, stru­iken en planten de grond in te krijgen, met vol­doende afs­tand tussen de noeste werkers. Er staat dus nu een voed­sel­bos in miniatuur in het Rosar­i­umpark, dat de komende jaren aan­dacht nodig heeft om te kunnen groeien zodat er ook echt van gegeten kan worden. Het groen is een gift van de gemeente. Met de aan­plant van het voed­sel­bos doet de Rosar­ium Vrien­den­tuin dit jaar weer mee met de wedstrijd Kern met Pit van de Konin­klijke Nederlandse Hei­de­maatschap­pij. Het is de bedoel­ing dat door mid­del van het voed­sel­bos er niet alleen een leuke en smake­lijke uit­brei­d­ing komt van de buurt­moes­tuin maar dat het bos ook gebruikt gaat worden om mensen bewust te maken van het belang van (eet­baar) groen in de directe omgeving.

Meer activiteiten

Er staan nog onder andere een fotowed­strijd, work­shops en ver­halen op stapel, maar daarvoor moet eerst het virus zijn uitgeraasd. De Rosar­ium Vrien­den­tuin is een buurt­moes­tuin die al jaren wordt gerund door een aan­tal be­won­ers. Het is een plek voor voed­sel, maar ook voor ont­moet­ing. Het voed­sel­bos moet een nieuwe impuls geven aan de Rosar­ium Vrienden­tuin en een inspir­erende bij­drage lev­eren aan het groene bewustz­ijn van jong en oud. Meer informatie over de tuin vindt u op Face­book. 

Reacties