Coalitieakkoord deel 1: Wonen, infrastructuur en verkeer

Foto: Twitter / Gemeente Zaanstad

De PvdA, Rosa, VVD, D66, GroenLinks, het CDA en de ChristenUnie presenteerden gisteren vol vertrouwen het nieuwe coalitieakkoord De molen op de wind zetten: met de titel refereren ze aan iets ‘waar Zaankanters vanuit het verleden veel ervaring mee hebben: je goed aanpassen aan de omstandigheden’. ‘Dat is precies wat wij proberen met de gewijzigde samenstelling van de coalitie en de aanvullingen op het bestaande coalitieakkoord. De aanvullingen richten zich met name op het verder vergroenen van onze gemeente, aandacht voor schoon vervoer en duurzaamheid’, zo lieten de partijen gezamenlijk weten.

Buurtkracht is het uitgangspunt: ‘Ons akkoord begint bij meer zeggenschap voor inwoners in een veilige, welvarende en gezonde gemeente. In onze gemeente kan en mag je verwachten dat mensen het beste van hun leven maken. In onze gemeente spreken we elkaar aan op asociaal gedrag en bestrijden we criminaliteit en ondermijning. In onze gemeente nemen buurtbewoners het initiatief in hún straten en buurten en gaan we samen aan de slag. In onze gemeente bekommeren we ons om elkaar en laten wij niemand buiten de boot vallen. We doen het samen. Want door met elkaar op te trekken ontstaan er kansen voor iedereen.’

Speerpunten

Het kersverse akkoord loopt op punten wel achter op de dagelijkse praktijk: waar in de landelijke politiek gesproken wordt over de invoerinfg van deeltijd-WW voor bouwvakkers vanwege stokkende bouwactiviteiten in het post PAS-tijdperk daar meldt de inleiding nog onbekommerd: ‘De economie zit weer in de lift. De bouw kan de vakmensen niet aanslepen, bedrijven durven weer te investeren, te innoveren en mensen aan te nemen.’ Dat doet wel meteen wat twijfel rijzen over de realiteitszin van het stuk. Daarin zijn acht speerpunten van beleid benoemd:

 • Verstedelijking, ruimtelijke structuur en bereikbaarheid (Prettig wonen);
 • Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg (Gezond leven);
 • Aandacht voor ouderen (Waardig ouder worden);
 • Profiteren van de economische groei, onderwijs en arbeidsmarkt (Welvarende stad);
 • Veiligheid en ondermijning (Veilige stad);
 • Duurzaamheidstransitie (Duurzaam en groen);
 • Gebiedsgerichte aanpak Poelenburg en Peldersveld (Krachtige kernen en wijken);
 • Samen met de stad (Bereikbaar bestuur);

Wij beginnen vandaag bovenaan. MAAK. Zaanstad wordt voortgezet en de coalitie is bereid om structureel 700.000 euro extra in te zetten om de woningproductie te versnellen. Daarvoor worden corporaties en projectontwikkelaars zo goed mogelijk gefaciliteerd bij de uitvoering van hun plannen. ‘We geven ruimte in bestemmingsplannen waar mogelijk en waar het niet leidt tot onomkeerbare en ongewenste ruimtelijke effecten. Bij het bouwen van nieuwe wijken en het verdichten van de stad bewaken we de leefbaarheid door oog te houden voor het voorzieningenniveau. Voor het Voor het toevoegen van maatschappelijke voorzieningen, onderwijsgebouwen en groen verhogen we de dotatie aan het investeringsfonds.’

Alternatieven

Ook alternatieve bouwinitiatieven zoals Klaine Hoissies, ecowijken, woningdelen, woningen splitsen, kangoeroewoningen en speciale (tijdelijke) huisvestings-voorzieningen voor jongeren krijgen de ruimte en waar wordt de regelgeving aanvoor aangpast. Ook experimenten met kleine woningcorporaties van inwoners en zelfbouw op vrije kavels worden gestimuleerd. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de Achtersluispolder, want bouwen in het groen blijft voorlopig taboe al wordt het voor ‘de verre toekomst’ uitgesloten. In de bestaande woongebieden is het streven om meer sociaal te bouwen in de rijkere buurten en de duurdere woningen te plannen in wijken waar nu de goedkopere woningen de overhand hebben. Er gaat ook gerichter gebouwd worden voor doelgroepen om zo doorstroming op de woningmarkt optimaal te bevorderen.

Productie

We streven naar een groei van de productie van 600 naar minimaal 1000 woningen per jaar, met een toevoeging van 300 sociale huurwoningen en 100 koopwoningen voor lage middeninkomens,’ aldus het akkoord. ‘Daarmee bestaat 40 procent van onze nieuwe woningen uit betaalbare woningen.’ Daarnaast worden de randen van de wet opgezocht om mensen met een binding met Zaanstad voorrang te geven op woningen. Wonen boven winkels wordt gestimuleerd met regelgeving om tijdelijke huisvesting in leegstaande kantoren en winkels mogelijk te maken. En er moeten voldoende opvangplekken komen voor dak- en thuislozen.

Van braak naar bebouwd

Dat al dat bouwen druk zet op overgebleven ruimte in steden en dorpen en nog meer open plekken zal doen verdwijen is evident: ‘We onderzoeken in wijken mooie, lelijke stukken groen, rafelranden of braakliggende terreinen en maken beleid om daar kleine (woningbouw)initiatieven de ruimte te geven.‘ Het verdwijnende groen moet dan worden teruggebracht in de vorm van beplanting op daken ‘of zelfs tegen gevels’. De bewoners van Saendelft Oost lijken hun multifunctionele groene ruimte te krijgen: ‘Wij gaan in gesprek over langdurig braakliggende terreinen, zoals bijvoorbeeld de Forbo-strook in de wijk Saendelft Oost, om in co-creatie met de bewoners te komen tot een gebied dat de leefbaarheid van de wijk vergroot.’ Daar niet bouwen is echter geen aderlating voor de gemeente: de rechter heeft woningen er uitgesloten.

Infrastructuur

Met meer huizen en steeds meer inwoners wordt ook het belang van een goede infrastructuur steeds beter zichtbaar. ‘Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner vrij is in de keuze van het soort vervoer: auto, fiets, bus, trein, boot. De bereikbaarheid van Zaanstad loopt op een aantal plekken in de stad vast. We zien bereikbaarheid als regionale uitdaging. Zaanstad is ook een doorgangsroute voor verkeer tussen Amsterdam en noordelijke regio’s,’ schrijven de coalitiepartners.

Verbinding A8 – A9

De verkeersdrukte op de Provincialeweg en de ontsluiting van Zaanstad Noord (Assendelft, Saendelft, Krommenie en Wormerveer) staan hoog op de agenda en een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 blijft het beoogde middel om daar verandering in te brengen. ‘Wij hebben een sterk en duidelijk verhaal richting de provincie en het Rijk. Zaanstad kan financieel maar een beperkt deel bijdragen aan een eventuele verbindingsweg A8/A9. Wij vinden een goede landschappelijke inpassing van een verbindingsweg belangrijk en hebben de voorkeur voor een volledige aansluiting op de Provincialeweg in Zaandijk in westelijke richting. Wij zijn in ieder geval niet voor een Nulplus-variant.’ Zaanstad heeft veertien miljoen euro gereserveerd in het investeringsfonds voor de aansluiting.

Andere projecten

Andere projecten die de bereikbaarheid ten goede moeten komen zijn de aanpassing van de Thorbeckeweg, de Zaanbrug, de Wilhelminasluis, de ondertunneling van de Guisweg, het ‘spoorboekloos’ rijden van treinen en het realiseren van een metroverbinding vanuit Amsterdam. ‘In samenwerking met Amsterdam en de Metropoolregio gaan wij de bereikbaarheid van de nieuw te ontwikkelen Achtersluispolder verbinden aan de ontwikkelingen rondom Haven-Stad in Amsterdam. Investeren in (aanvullend) goed openbaar vervoer is belangrijk en biedt een goed alternatief naast de auto. We zetten ons in voor een goed bereikbare bus-/treinverbinding en bereikbare busstations.’

Fietsen

Om de leefbaarheid te vergroten wordt ruim baan gegeven aan fietsers, met onder meer investeringen in de aansluiting met Amsterdam en andere regionale fietsverbindingen / snelfietspaden. Er komt een nieuw plan om fietsen te stimuleren en het streven is om het aandeel van de fiets in het verkeer te verhogen van 27 naar ten minste 35 procent. Daarvoor wordt een fietscoördinator aangesteld ‘die deze doelstelling aanjaagt, knelpunten in kaart brengt en aanpakt en die de positie van de fietser waarborgt en verbetert bij ontwikkelingen en veranderingen in de stad’.

Autoluwe binnenstad

Als onderdeel van het Zaanse Verkeers- en Vervoers Plan wordt de haalbaarheid, wenselijkheid en effectiviteit onderzocht van een autoluwe en daarmee schonere binnenstad. Bij dit onderzoek naar ‘meer ruimte voor een schone en leefbare stad’ wordt nadrukkelijk het draagvlak bij ondernemers, bewoners en bezoekers betrokken, aldus het coalitieakkoord. Het onderzoek geldt zowel voor het bestaande autoluwe deel van het centrum als voor eventuele uitbreidingen. Onderzocht wordt op welke drukke straten en wegen de invoering van een 30-kilometerzone wenselijk is.

Parkeren

Parkeren blijft een hot issue: sommige bewoners willen wonen in autoluwe wijken, anderen willen juist genoeg ruimte voor de auto bijvoorbeeld vanwege een fysieke beperking of werk. ‘In sommige smalle woonstraten is de auto beeldbepalend en leidt deze tot ruimtegebrek. Andere wijken zijn al ruim ingericht met inpandige parkeervoorzieningen of voldoende buitenruimte. Heldere uitgangspunten en maatwerk zijn daarom wenselijk voor zowel bewoners als ontwikkelaars. Bij het opstellen van de nieuwe Parkeernota ontwikkelen wij daarom normen die kunnen differentiëren naar de aard van de wijk en gebied, en die gebaseerd zijn op heldere uitgangspunten. In wijken die in binnenstedelijk gebied liggen, waar de druk op de openbare ruimte groot of openbaar vervoer gemakkelijk bereikbaar is, kan de norm lager liggen dan in wijken waar dat niet het geval is.’ Een draagvlakmeting bij betaald parkeren blijft onderdeel van het parkeerbeleid.

Concrete punten waarmee het college aan de slag wil zijn:

 • Op korte termijn een oplossing zoeken voor de verkeersknelpunten van Zaanstad Noord;
 • Blijvende inzet voor maatregelen rondom de Coentunnelweg om filevorming, geluidsoverlast en overlast door fijnstof te verminderen;
 • Wij maken ons sterk voor een metroverbinding tussen Amsterdam en Zaanstad;
 • Wij blijven de buurtbus en zijn vrijwilligers in de dorpen ondersteunen;
 • Wij creëren voldoende laad- en losplaatsen voor vervoer over water en gaan in gesprek met bedrijven in de stad om over te stappen naar vervoer over water;
 • Voor het personenvervoer hebben we een directe bootverbinding met Amsterdam en op de Zaan ondersteunen we een lijndienst met diverse opstappunten;
 • Wij stimuleren deelautoprojecten;
 • Initiatieven van burgers om extra parkeerplekken in de wijk te creëren worden waar mogelijk ondersteund;
 • Wij kijken hoe we onze winkelgebieden aantrekkelijk kunnen houden met behulp van parkeerzones met een blauwe schijf en breiden dit uit naar winkelgebieden die hiervoor geschikt zijn;
 • Wij bevorderen elektrisch vervoer en oplaadpunten hiervoor;
 • Wij monitoren zichtbaar de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op de hele Rondweg in Westerkoog na de 24-uurs openstelling van de busbrug De Binding, waarvan een preventieve werking uitgaat. En wij monitoren de milieueffecten voor de omwonenden.

Morgen deel twee van de uitwerking van het coalitieakkoord: Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg (Gezond leven).

 

Reacties