Is college nog steeds overtuigd van nut biomassa?

Foto: Needpix.com

Rosa wil er nu een helder antwoord op van het college: hebben alle verontrustende berichten over de schadelijke effecten van biomassacentrales inmiddels bij het dagelijks bestuur van Zaanstad twijfels doen rijzen over de wenselijkheid de centrale aan de Pascalstraat in Zaandam in gebruik te nemen? De fractie van de coalitiepartij gaat nog niet zover als de SP en DZ die ronduit vragen er niet aan te beginnen, maar raadslid Mariska Schuttevaêr wil nu wel eens alle uitstootgegevens helder op een rij gezet zien.

Rosa volgt met belangstelling de maatschappelijke ontwikkelingen rondom biomassacentrales,’ schrijft zij in schriftelijke vragen en de scepsis begint bij Rosa terrein te winnen. De waarschuwing van de Europese koepelorganisatie voor de wetenschap Easac van afgelopen september dat het op grote schaal energie opwekken uit biomassa geen klimaatvriendelijk alternatief is voor fossiele brandstoffen en de bezorgdheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en tien regionale de GGD’s voeden de terughoudendheid.

Schuttevaêr wil nu weten hoe hoog precies de te verwachten CO2-uitstoot van de Zaanse biomassacentrale is en hoe het jaarlijkse gemiddelde zich verhoudt tot de huidige CO2-uitstoot van de aan te sluiten woningen. Dezelfde cijfers vraagt ze wat betreft de uitstoot van stikstof en fijnstof. De ingebruikname van de Zaandamse centrale wacht op de vergunningverlening van de provincie in het kader van de Wet natuurbescherming. Hij is klaar, maar de PAS-problematiek voorkomt een snelle opening van de installatie waar de gemeente vier miljoen euro in gestoken heeft.  

Reacties