Raad vindt dat toezicht op verkoop van alcohol aan de jeugd geen prioriteit verdient

Foto: Gemeente Zaanstad

De gemeenteraad is er niet bijzonder gespitst op dat het alcoholverbod voor minderjarigen gehandhaafd wordt in de horeca en in winkels, zo blijkt een inventarisatie van prioriteiten op het gebied van handhaving in de aanloop naar nieuw beleid. Op het bezit moet daarentegen wel goed gelet worden. Wat horeca en evenementen betreft wordt bijvoorbeeld meer waarde gehecht aan controle op de aanwezigheid van een leidinggevende.

Wat de inwoners ervan vinden is nog niet bekend, maar raadsleden hebben zich inmiddels wel uitgespoken over hun voorkeuren wat betreft een verhoogde inzet op handhaving. Hun inbreng telt voor 25 procent mee in de uiteindelijke scorelijst die het beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving wordt opgenomen. Wat opvalt: er moet op veel meer gebieden extra aandacht komen, maar aan – verplichte – onderzoeken naar mogelijk gevaarlijke galerijvloeren van oudere flats of risicovol roestvrij staal in zwembaden wordt minder gehecht.

Online vragenlijst

Inwoners hebben via een online vragenlijst ook hun mening kunnen geven, maar de uitslag daarvan is nog niet bekend. Ook deze scores tellen voor 25 procent mee in de uiteindelijke lijst. De overige 50 procent wordt ingevuld op basis van een risicoanalyse en op de kans dat een overtreding ook werkelijk plaatsvindt.

Wat de raadsleden betreft moeten de volgende zaken een verhoogde prioriteit krijgen:

 • Jeugdoverlast;
 • Dumpen van chemisch afval, onder meer grondstoffen voor xtc;
 • Foutief of hinderlijk parkeren motorvoertuigen;
 • Overlastgevende voertuigen zonder geldig kenteken;
 • Het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval en grofvuil;
 • Bezit illegaal vuurwerk;
 • Overlastgevende weesauto langer dan twee maanden;
 • Overlastgevende voertuigwrakken;
 • Gevaarlijke honden;
 • Illegale bomenkap;
 • Toezicht door rood licht rijden bij bruggen;
 • Fietsen in voetgangersgebied;
 • Bezit alcohol onder de achttien jaar;
 • Hondenpoep (aanwezigheid van zakjes);
 • Het afsteken van legaal vuurwerk buiten toegestane tijden.

Duidelijk een lagere prioriteit hebben gekregen:

 • Op bruggen klimmen en/of eraf springen;
 • Flyeren op locatie die niet zijn aangegeven als flyerzone;
 • Straatartiesten.

Havens en vaarwegen

Wat havens en vaarwegen betreft moet volgens de lokale politici de aandacht vooral uitgaan naar:

 • Vaarsnelheid (snelle motorboten, Dodemanskoord, klein vaarbewijs, reddingsvest en brandblusser);
 • Negeren verkeersaanwijzingen van medewerkers Havens en vaarwegen;
 • Bijzondere en gevaarlijke transporten (formaat en stoffen);
 • Wrakken in openbaar vaarwater;
 • Controle op waterverontreiniging (bijvoorbeeld van brandstof in het water, ladingrestanten, verf bij onderhoud);
 • Plaats op de vaarweg (recht houden en niet in dode hoek varen);
 • Sturen van een schip zonder een schipper;
 • Het zonder vergunning bouwen, herstellen, droogzetten en slopen van vaartuigen;
 • Overslag van vloeistoffen tussen schepen en tanks bunkeren zeevaart;
 • Toezicht houden bij middel en grote evenementen op het water;
 • Controle klein vaarbewijs;
 • Controle schoonmaken van het laadruim, scheiden van olie- en vethoudende afvalstoffen, scheepsafval en boordzuiveringsinstallatie passagiersschepen voor het lozen van afvalwater;
 • Gebruik maken van de vaarweg en vaarregels beroepsvaart (onder meer voorrangsregels, rood licht negeren bij bruggen en sluizen).

Duidelijk een lagere prioriteit hebben gekregen:

 • Verkeerstekens (verbodsborden en verlichting);
 • De aanwezigheid van reddingvesten bij de beroepsvaart;
 • Controle op generator (walstroom);
 • Boten op de kant;
 • Schepen zonder naam.

Horeca en evenementen

Dan de categorie horeca en evenementen, waar de meeste handhavingscapaciteit wordt voorgesteld voor:

 • Toezicht houden bij C-evenementen. Grote (muziek)evenementen zoals Immer Grade Aus, Koningsdag en Dam tot Dam loop;
 • Exploitatie van een horeca-inrichting zonder vergunningen;
 • Controle op aanwezigheid leidinggevende ;
 • Voldoen aan milieuregels (geluid, geur, afval en afvalwater);
 • Controle op vergunningvoorschriften zoals terrasvoorschriften, sluitingstijden en de aanwezigheid van een portier;
 • Controle op overige ernstige zaken betreffende de openbare orde (ondermijningzaken, woonfraude, arbeidsuitbuiting, handel in/met wapens, illegaal gokken, witwassen, motorclubs, mensenhan ndel);
 • Controle op georganiseerde criminaliteit;
 • Gevaar openbare orde/woon- en leefklimaat; slecht gedrag;
 • Sluiten van bedrijven of (drugs) panden;
 • Controle op coffeeshops;
 • Controle op prostitutie.

Met een duidelijk lagere prioriteit voor:

 • Toezicht houden bij B-evenementen. Middelgrote evenementen zoals Bokketochie, Linda festival;
 • Toezicht houden bij A-evenementen. Kleine evenementen;
 • Controle op overige bepalingen zoals het plaatsen van objecten in de openbare ruimte en op een terras;
 • Toezicht op naleving regels exploitatie van para-commerciële inrichtingen (onder andere sportkantines, buurthuizen);
 • Verkoop van alcohol aan minderjarigen bij snackbars en avondwinkels (verkoop flesjes of blikjes);
 • Schenken van alcohol aan minderjarigen in horecazaken, sportkantines en buurthuizen (voor directe consumptie);
 • Verkoop van alcohol aan minderjarigen bij supermarkten en slijterijen (verkoop flesjes of blikjes);
 • Aanwezigheid speelautomaten zonder vergunning of het overtreden van de (vergunning)voorschriften.

Bouwen en ruimtelijke ordening

Op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening is ‘de uitslag’, te beginnen met meer toezicht:

 • Gebruik bouwwerk en perceel in strijd regels bestemmingsplan in/op beschermd dorps- en stadsgezicht;
 • Zorgplicht: gebruiken bouwwerk en percelen (verpauperd pand);
 • Gebruik bouwwerk en perceel in strijd regels bestemmingsplan in/op bedrijventerrein;
 • Uiterlijk bouwwerk ernstig in strijd met redelijke eisen van welstand;
 • (Ver)bouwen woon-, cel- en logiesgebouw (appartementencomplexen, gevangenis, hotel, hostel);
 • (Ver)bouwen industrie met langdurig verblijf mensen (productiehallen en timmerwerkplaatsen);
 • Wijzigen monumenten;
 • Gebruik bouwwerk en perceel in strijd met regels bestemmingsplan in/op dorpskern;
 • Gebruik bouwwerk zonder of in afwijking van de gebruiksmelding/vergunning;
 • Slopen risicovol bouwwerk (onder andere grote gebouwen of panden gebouwd voor 1993 en daarmee asbestverdacht, panden in dichtbevolkt gebied);
 • Gebruik bouwwerk in strijd met de eisen van het Bouwbesluit algemeen;
 • Gebruik tijdelijke bouwwerken (noodgebouw, tijdelijk schoollokaal, woonkeet);
 • Onderzoeken BAG.

Met aan de andere kant van het spectrum:

 • (Ver)bouwen kantoren en publiekstoegankelijke gebouwen (gemeentehuis, stationshal, winkels, bibliotheek, bouwmarkten);
 • Onderzoeksplicht roestvrij staal in zwembaden (verplichte rapportage en onderhoudsverplichting in verband met verzwakking van materialen die los kunnen raken en schade aan mensen en materiaal zouden kunnen veroorzaken);
 • Onderzoeksplicht galerijvloeren flatgebouwen;
 • (Ver)bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen (schuur, carport, berging, uitbreiding woning);
 • Toezicht op in- en uitritvergunning;
 • (Ver)bouwen van kleine bouwwerken (chutting, dakkapel, erf- of perceelafscheiding).

Kinderopvang

Bij kinderopvang hebben alle toezichtstaken een verhoogde prioriteit gekregen:

 • Jeugdverblijf;
 • Kinderdagverblijven;
 • buitenschoolse opvang;
 • Gastouders.

Reacties