Twee kopers Mooij Wonen hebben afgezien van hun appartement

Foto: Nunc Architecten

Twee kopers van woningen in De Witte Olifant in Zaandam zijn afgehaakt door het gerommel met de vergunning. De woningen waren al verkocht voordat die rond was, waardoor ontbinding van de afgesloten koopovereenkomsten dreigde toen de termijn verliep waarop die er moest liggen.

De eisen die aan woongebouw Mooij Wonen worden gesteld zijn intussen door de gemeente aangescherpt op grond van drie zienswijzen. Zo was er qua geluid geen rekening gehouden met de activiteiten van een tweede vestiging van een nabijgelegen bedrijf en met een calamiteitenligplaats in de buurt. Deze zijn nu alsnog meegenomen in het akoestisch rapport, maar leiden niet tot een overschrijding van de wettelijke geluidnormen.

Meer parkeerplaatsen

Ten aanzien van het parkeren heeft de ingediende zienswijze ertoe geleid dat een nabijgelegen privéterrein van de eigenaar alsnog wordt aangewend voor parkeren. Daarmee worden alle noodzakelijke 28 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd. Oorspronkelijk werd uitgegaan van 20 parkeerplaatsen op eigen terrein en acht in de openbare ruimte.

Bij de zienswijze over externe veiligheid is door de indiener een contra-expertise overgelegd. Daaruit blijkt dat de externe veiligheidscontour van het nabijgelegen bedrijf Touwen en Co (Tenco) voor een deel over het bouwplan komt te liggen. Dit betekent dat het externe veiligheidsrisico moet worden verantwoord: er moet afgewogen worden in hoeverre risico’s als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling worden geaccepteerd en, indien noodzakelijk, welke veiligheidsverhogende maatregelen daarmee gepaard gaan.

Maatregelen calamiteiten

De Veiligheidsregio heeft het college geadviseerd om maatregelen te overwegen om effecten van een eventuele calamiteit te beperken en/of de zelfredzaamheid van de toekomstige bewoners te bevorderen. In nauw overleg met de Veiligheidsregio en de aanvrager is besloten om de volgende maatregelen te nemen en deze te borgen in de te verlenen omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken:

  • Opstelling van een plan/factsheet voor gerichte risicocommunicatie aan de nieuwe bewoners, over wat te doen bij een eventuele calamiteit;
  • Centraal bedienbare/afschakelbare ventilatie in de woningen;
  • Realiseren van een vluchtroute aan de achterzijde (aan de Zaan) voor de grondgebonden woningen;
  • Doorrekening van de brandwerendheid van de gevel voor de appartementen in relatie tot een eventuele calamiteit. Zo nodig zullen dikkere kozijnen en brandwerend glas worden toegepast.

De termijn voor het eventueel inroepen van ontbindende voorwaarden voor de koopcontracten met de toekomstige bewoners is tot 1 mei 2018 verlengd. Volgens informatie van de aanvrager hebben twee kopers afgezien van deze verlenging. Een van de ontbindende voorwaarden is een onherroepelijke omgevingsvergunning voor 1 mei 2018.

Op schema

De aanvrager is op dit moment druk bezig om de benodigde berekeningen en aanpassingen in het bouwplan te verwerken. Met het aangepaste bouwplan kan de definitieve omgevingsvergunning voor 14 maart 2018 gepubliceerd worden en is de vergunning voor 1 mei 2018 onherroepelijk.

Maar…

Het onherroepelijk worden van de vergunning op 1 mei 2018 is, zoals bij elke vergunning met een uitgebreide procedure, alleen het geval als er geen hoger beroep wordt aangetekend. Gebeurt dat wel, dan wordt hij pas onherroepelijk op het moment dat er door de rechter een uitspraak is gedaan en hier geen hoger beroep wordt ingesteld bij de Raad van State.

Reacties