Luchtvaart meest vervuilende transporttak; schepen op twee

Foto: Wikimedia / Rijkswaterstaat

In 2018 stootte de Nederlandse transportsector 26 miljard kilo CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit – twaalf procent van de totale broeikasgasuitstoot door de economie. Binnen de transportsector veroorzaakt de luchtvaart bijna de helft van de emissies (49 procent), gevolgd door vervoer over water (zeevaart en binnenvaart met 26 procent) en vervoer over de weg (21 procent).

Twee derde van de transportemissies valt buiten de reikwijdte voor de klimaatdoelen voor Nederland, namelijk die van internationale lucht- en zeevaart. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de broeikasgasemissies van de transportsector sinds 2010 met drie procent gestegen, terwijl de totale emissies van de Nederlandse economie in deze periode met acht procent daalden. De emissies stegen met name in de luchtvaartsector, namelijk met dertien procent. Bij vervoer over water en over de weg daalde de uitstoot met respectievelijk twee en acht procent. De transportsector is een emissie-intensieve bedrijfstak door het gebruik van veel motorbrandstoffen zoals benzine, diesel, lpg, stookolie en kerosine, waardoor CO2 vrijkomt. Met name de luchtvaart en het vervoer over water veroorzaken veel meer broeikasgassen per euro toegevoegde waarde dan gemiddeld in de economie.

Bron: CBS

Emissie-intensiteit

De emissie-intensiteitde uitstoot per euro toegevoegde waarde van de transportsector is tussen 2010 en 2018 wel met acht procent gedaald; die van de economie als geheel met achttien procent. Dat zegt iets over de efficiëntie van de bedrijfstak. In de luchtvaart is de emissie-intensiteit het meest gedaald, met 20 procent. De economische activiteiten van de luchtvaart gaan gepaard met steeds minder uitstoot door onder andere een kleinere gemiddelde vliegafstand, verbetering van de brandstofefficiëntie en een hogere bezettingsgraad van vliegtuigen. De gemiddelde vliegafstand is verkort doordat het vervoer naar Europese bestemmingen sterker is toegenomen dan het intercontinentale vervoer. Ook in de zeevaart en binnenvaart is de emissie-intensiteit sinds 2010 gedaald, namelijk met veertien procent. Belangrijke oorzaken van deze daling zijn efficiëntere motoren en de inzet van steeds grotere schepen. Bij transport over de weg was de daling zeventien procent.

Bron: CBS

Reacties