Bedrijven lozen van alles op het riool dat er niet in thuishoort

Foto: HHNK

Onderzoek door de drie Omgevingsdiensten Noord-Holland Noord, Noordzeekanaalgebied en IJmond en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft uitgewezen dat bedrijven allerlei stoffen op het riool lozen die er niet in thuishoren. Vooral in de sectoren afvalverwerking, metaalbewerking en olie –en vetverwerking is er veel mis.

De pilot indirecte lozingen richtte zich op 103 bedrijven in verschillende branches, met 77 bedrijven die het afvalwater op de riolering lozen. Bij ongeveer 60 van deze 77 bedrijven werden stoffen aangetroffen die vanwege hun schadelijkheid vermeden moeten worden. Bedrijfsafvalwater dat op de riolering wordt geloosd en niet direct op het oppervlaktewater of rioolwaterzuivering wordt een indirecte lozing genoemd. Deze kan gevolgen hebben voor de werking van de riolering, het zuiveringsproces en de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater dat via de rioolwaterzuivering naar het oppervlaktewater gaat.

Focus op toezicht

Het doel van de pilot was om meer zicht te krijgen wat er speelt op het gebied van indirecte lozingen in verschillende branches in de regio. De focus lag op toezicht en niet op vergunningverlening en handhaving en richtte zich op de meest schadelijke stoffen voor het oppervlaktewater. de zogenoemde zeer zorgwekkende stoffen en de prioritaire stoffen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarbij is ook gekeken naar stoffen die problemen opleveren voor de werking van de riolering en afvalwaterzuivering.

Als bij indirecte lozingen op de riolering deze stoffen worden aangetroffen, is het aan de bedrijven om deze bij de bron terug te dringen en zo bij te dragen aan de verbetering van de waterkwaliteit en de gezondheid van de inwoners in het gebied. Een ander doel was met de opgedane kennis en ervaring het kennisniveau van meer toezichthouders te verhogen, hen gericht verder op te leiden en landelijk uitwisselen van ervaringen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen