Windenergie langs Noordzeekanaal de inspraak in

jun 13 , 10:33 Actueel
screenshot 20240612 170531
Inwoners van Zaanstad kunnen gedurende zes weken een zienswijze indienen op de ontwerp-spelregels voor windenergie langs het Noordzeekanaal, die door insprekers bij vergaderingen van de gemeenteraad al zijn aangekondigd. Windmolens kunnen bij hen op geen enkele bijval rekenen. Na de inzageperiode neemt de raad een definitief besluit nemen over de spelregels, mede op grond van de zienswijzen.
screenshot 20240612 160745
In 2021 startte Zaanstad met onderzoek naar locaties voor windturbines en dat leidde tot de conclusie dat alleen het Noordzeekanaalgebeid daarvoor eventueel in aanmerking komt. Er zijn daar bijvoorbeeld verschillende ondernemers die over voldoende (duurzame) stroom willen beschikken. Om ervoor te zorgen dat toekomstige windturbines in de omgeving passen zijn er concept-spelregels opgesteld. Daarin is vastgelegd op welke locatie windenergie een plek kan krijgen en onder welke voorwaarden dit gerealiseerd kan worden.

Vier plekken over

De afgelopen maanden zijn enkele zoekgebieden afgevallen. Daardoor blijven nu alleen de locaties D, F, G en H op het bovenstaande kaartje over. Een klankbordgroep rond windenergie en raadsleden hebben op basis van het conceptvoorstel een advies en zienswijze uitgebracht waaruit bleek hoeveel verschillende en soms tegenstrijdige belangen er spelen. 'De gemeente is daarom op zoek gegaan naar een goed evenwicht tussen het opwekken van voldoende energie en de effecten voor de omgeving. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat gezondheid en leefbaarheid centraal staan,' aldus het college.. Naar aanleiding van de input zijn de volgende zaken opgenomen in de concept-spelregels:
  • Gebied D is verkleind: er wordt nu alleen gekeken naar locaties tussen de huidige windturbines aan het kanaal;
  • Naast lokale ecologen worden nu ook lokale natuurorganisaties betrokken bij de planvorming;
  • Er is een visualisatie aan de stukken toegevoegd vanaf de omgeving van de Veldweg in Westzaan.
Verschillende bedrijven op Westerspoor en HoogTij hebben duurzaamheidsambities. Er zijn veel bedrijven in deze industriegebieden die het gebruik van fossiele brandstoffen moeten verminderen maar die vanwege de file op het stroomnet tegen beperkingen aanlopen. Elektriciteit van wind wordt gezien als een mooie bijdrage aan de oplossing. 'Windprojecten kunnen ook HoogTij als vestigingslocatie aantrekkelijker maken,' aldus een persbericht, hoewel HoogTij eerder met een tekort aan hectares dan met een overschot kampt.

Landelijke normen

Een initiatief voor een nieuwe windturbine wordt niet door de gemeente ontwikkeld. Het gaat om een project van bedrijven en energiecoöperaties die vergund moeten worden door de provincie. De ontwerp-spelregels zijn aanvullend aan wet- en regelgeving van de landelijke en provinciale overheid. Een nieuw windproject moet bijvoorbeeld ook aan de nieuwe landelijke milieunormen voldoen voordat er een vergunning wordt verleend. Die landelijke milieunormen worden uiterlijk 1 juni 2025 verwacht. In de tussentijd kunnen initiatiefnemers een project voorbereiden op basis van het concept van de landelijke milieunormen.