Ontwerp van Mobiliteitsplan ter inzage: reacties welkom

Een sfeerimpressie van een verbeterde fietsroute langs de Zaan in Wormerveer.
Foto: Ontwerp Zaans Mobiliteitsplan

Zaanstad werkt aan een Mobiliteitsplan 2020 – 2040 om de steeds schaarser wordende ruimte zo optimaal mogelijk te kunnen (blijven) gebruiken. Hoe het college na consultatie van de raad, andere betrokkenen en de inwoners om wil gaan met de groeiende mobiliteit is nu vastgelegd in een concept. Dat ligt vanaf maandag 8 februari ter inzage, digitaal en op afspraak op het gemeentehuis. U kunt het ook hier inzien.

Het plan moet ook invulling geven aan de zes opgaven die de gemeente heeft vastgelegd in de Omgevingsvisie: verstedelijking (groei van de stad), economie (de bevordering van werkgelegenheid en toerisme), kansengelijkheid (de verschillen verkleinen), verduurzaming (klimaatbestendig maken), veiligheid (minder ongevallen en een veiliger gevoel) en gezondheid (meer bewegen in een schone stad). “Het is een interessante reis met vele etappes. We zijn nog niet bij de eindstreep maar wel op de goede weg, het plan zit heel goed in elkaar en kijkt verder dan de komende jaren. Dat is echt in het belang van Zaanstad. Een stad die klaar is voor de toekomst,’  aldus werhouder van Mobiliteit Gerard Slegers.

Het ontwerp-Mobiliteitsplan bestaat uit grofweg twaalf hoofdkeuzes:

 1. Keuzevrijheid is de basis, maar de gemeente verleidt wel: iedere inwoner heeft de keuzevrijheid voor een vervoersmiddel, maar er is een andere balans nodig: Zaanstad verleidt haar inwoners om vaker te lopen, de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken.
 2. Zonering naar gebiedstypen die passen bij de verscheidenheid (stedelijk versus landelijk) van Zaanstad: afhankelijk van de mate van stedelijkheid worden passende maatregelen genomen. Het parkeerbeleid sluit hierbij aan.
 3. Ruim baan voor fietsen en lopen: meer inzet op veilige en directe fietsvoorzieningen met minder last van obstakels en het creëren van aantrekkelijke fietsroutes. Net als goede looproutes, bijvoorbeeld naar het openbaar vervoer. Beschikbaarheid van goede fietsenstallingen is ook een belangrijk onderdeel.
 4. De Zaanse ladder als hoofdstructuur voor het openbaar vervoer en de fiets: het spoor vormt een belangrijke Noord-Zuidas door de gemeente. Maar daarnaast moet er een tweede, oostelijke as met snel en frequent openbaar vervoer en sterke fietsverbindingen tussen Amsterdam-Noord, de Achtersluispolder, Centrum Oost en de Kogerveldwijk komen.
 5. Knooppunten om de verschillende vormen van vervoer samen te laten komen: het wordt dan gemakkelijker om meerdere vervoermiddelen te gebruiken om de eindbestemming te bereiken of om gebruik te maken van verschillende mobiliteitsdiensten (zoals deelauto’s en leenfietsen).
 6. Versterken van de hoofdwegenstructuur, waarmee de bereikbaarheid en verkeersveiligheid wordt verbeterd. Met de Thorbeckeweg (in de toekomst een nieuwe aansluiting op Poelenburg) en de verbindingsweg tussen de A8 en de A9 wordt de hoofdstructuur versterkt zodat de N203 en de Wibautas op termijn anders ingericht kunnen worden.
 7. Zaanstad en Amsterdam duurzaam verbonden: de Achtersluispolder en het Hembrugterrein vormen een belangrijke schakel. Snelle en betere verbindingen met de Amsterdamse stadsdelen Noord, Centrum en Sloterdijk met het OV, de fiets en over het water.
 8. Versterken kernen met levendige stads- en dorpserven door meer ruimte voor duurzamer vervoer. De inrichting van de openbare ruimte is gericht op bestemmingsverkeer en laad- en losvoorzieningen voor het vervoeren van goederen. Aantrekkelijke looproutes en meer parkeren op afstand, ook van touringcars, door het inzetten van shuttlebussen of boten.
 9. Stimulans voor slimme en schone stadslogistiek: het inzetten op Zero Emissie Zones voor bestel- en vrachtvoertuigen in de kernwinkelgebieden van Zaanstad. En met bedrijven werken aan hubs voor stadslogistiek en vervoer over water.
 10. De Zaan en overige vaarwegen beter gebruiken: de Zaan biedt veel kansen voor het vervoer van goederen. Die kansen worden beter benut. Vervoer over water voor toeristen en watervervoer voor forenzen (van Zaandam-Zuid naar Amsterdam) moet ook een impuls krijgen.
 11. Verleiden en innoveren: het benutten van technologische innovaties om gebruikers tot duurzame en veilige keuzes te verleiden. Door samen te werken met ondernemers en inwoners en door het stimuleren van het gebruik van deelmobiliteit.
 12. Mobiliteit en ruimte gaan hand in hand in het mobiliteitsfonds: Zaanstad stelt eisen waaraan een ruimtelijke ontwikkeling moet voldoen. Een mobiliteitsfonds moet bijdragen aan de financiering van de mobiliteitstransitie.

Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben vanag maandag zes weken de tijd om te reageren op de inhoud van het ontwerpplan. Alle opmerkingen, vragen en suggesties zijn welkom. Ook zijn er twee online informatiebijeenkomsten, op maandag 15 februari en op dinsdag 2 maart van 19:30 tot 20:30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor vanaf maandag 8 februari aanmelden op Mobiliteitsplan.Zaanstad.nl.

Reacties