Jongerenwerk dé remedie tegen exploderende kosten jeugdhulp?

Foto: Pexels / Skitterphoto

De Partij van de Arbeid wil graag op wijkniveau inzichtelijk gemaakt zien wat een investering in het jongerenwerk voor effect kan hebben op de jeugdhulpkosten. Recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam toont aan dat de inzet van jongerenwerkers het leven van jongeren verbetert en dat de kosten voor jeugdhulp dalen. De fractie wil weten of het college van Zaanstad iets met deze inzichten gaat doen.

In de raadsvergadering van 20 juni is unaniem een motie aangenomen naar aanleiding van een voorgenomen besparing op het jongerenwerk. Daarin wordt opgeroepen tot een breed onderzoek naar het jongerenwerk en om met een vernieuwde aanpak te komen met inzicht in de financiën. In het onderzoek moeten veiligheid, inhoud, preventie en effectiviteit centraal staan en moet ook de de politie Zaanstreek haar zegje doen over de geconstateerde ‘groeiende problematiek rond jongeren en veiligheid’.

Transformatie

Zaanstad zit op dit moment in een belangrijke fase van de transformatie van de jeugdhulp, constateert de PvdA nu in schriftelijke vragen. Belangrijke uitgangspunten van de jeugdwet zijn preventie en vroegsignalering en het versterken van het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren. Een vroegtijdig uitgestoken hand moet later veel duurdere specialistische hulp worden voorkomen. De onderzoeken van het Verwey-Jonker Instituut en het lectoraat Youth Spot tonen aan dat jongerenwerkers een cruciale rol kunnen spelen bij de verwezenlijking van dat doel. Ook in Zaanstad nemen de uitgaven voor de jeugdteams echter veel minder snel toe dan die voor specialistische hulp, zoals de figuur hieronder laat zien, en blijven bovendien sterk achter.

Bron: Presentaties Zaanstad Beraad, januari 2019 en mei 2019 / Rekenkamer Amsterdam

Het jongerenwerk is een laagdrempelige basisvoorziening die de jeugd begeleidt naar volwassenheid en actief burgerschap. Naast deelname aan groepsactiviteiten biedt het jongeren naar behoefte individuele begeleiding, informatie en advies. Jongerenwerk is geen jeugdzorg: de doelgroep bestaat uit jongeren in kwetsbare situaties (armoede, pesterijen of discriminatie, eenzijdig samengestelde sociale netwerken, leerproblemen of – al dan niet tijdelijk – afwezige ouders) die wat extra ondersteuning goed kunnen gebruiken op het voor iedereen hobbelige pad richting volwassenheid.

De kosten voor jeugdzorg rijzen momenteel de pan uit en die zouden omlaag kunnen worden gebracht door het vroegtijdig inzetten van jongerenwerkers – wat de meeste gemeenten in Nederland vooralsnog nalaten. Het inzetten van veel meer jeugd- en jongerenwerkers kan volgens beide onderzoeken de benodigde omslag in de jeugdhulp bewerkstelligen.

 

Reacties