DZ: eendrachtig op weg naar verlaging schuldenlast

Foto: Flickr

Zaanstad is sinds jaar en dag ‘één van de zwaarst lenende gemeenten van Nederland’ en een verbetering van de financiële positie is niet in zicht: de leningenportefeuille komt over 2018 naar verwachting uit op 530 miljoen euro. Eind mei vorig jaar had elk van de 155.141 inwoners zo een ‘schuld’ van 3416 euro. Democratisch Zaanstad wil uit het rood naar het zwart en dat als een eendrachtige raad samen met het college bereiken.

De partij haalt cijfers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan, die aantonen dat de netto schuldquote van een gemeente normaal tussen nul en 100 procent ligt. Ligt die tussen 100 en 130 procent dan is de gemeenteschuld hoog: code oranje en alle hens aan dek om een verdere stijging te voorkomen. Met een nog hogere netto schuldquote zit de gemeente in de gevarenzone: code rood. Variabelen die daarin sterk meespelen zijn de voorraad bouwgrond en het bedrag aan uitgeleend geld. Hoe zit dat in Zaanstad?

Zaanse cijfers

In 2017 bedroeg de netto schuldquote 114,3 procent, inclusief uitstaande leningen ten opzichte van 56,7 procent in Nederland gemiddeld. Bouwgrond heeft de gemeente practisch niet: 5,6 procent ten opzichte van 14,4 procent gemiddeld. Wat de uitleenquote betreft was dat 12,8 tegenover 9,7 procent. Het college liet eerder deze maand weten dat er om geld te besparen naar ‘zoekrichtingen’ wordt gekeken, maar ‘de staat van onze financiën is een aangelegenheid van de hele gemeenteraad,’ schrijft DZ in een agenda-initiatief.

Over de partijen heenkijken

Omdat vaststaat dat de financiële positie van Zaanstad blijft verslechteren en de gemeente belast is met een schuldenlast van een half miljard euro, meent Democratisch Zaanstad dat het tijd is om als gemeenteraad een besluit te nemen, los van partijpolitiek. Dit agenda-initiatief is een eerste stap daartoe.’ DZ wil dat de hele raad bij het voorbereidende proces wordt betrokken en niet slechts aan het eind een oordeel mag vellen over door het college gemaakte keuzes. En daarbij moet het belang van de gemeente de leidraad zijn, en niet de politieke heilige huisjes van de verschillende fracties.

Brainstormsessies

DZ stelt voor om in ‘brainstormsessies’ met raadsleden, het college, ambtenaren en ook vooral inwoners de volgende vragen te beantwoorden: hoe denkt u over de schuldenlast van de gemeente en ziet u ook de noodzaak om een kerntakendiscussie te voeren voorafgaand aan toekomstige beslissingen met ingrijpende financiële consequenties? De partij streeft naar ‘het voeren van een zakelijk raadsbreed overleg over het terugdringen van de gemeentelijke schuldenlast en het vergroten van het verdienvermogen’ en vervolgens het opstellen van een document waarin de (wettelijke) basistaken zijn vastgelegd en dat voorrang krijgt op het coalitieakkoord.

Artikel 12

Dat moet ook een mogelijke artikel 12 status voorkomen, ofwel een ondertoezichtstelling van de provincie. Uit Haarlem zijn overigens geen signalen gekomen dat een dergelijke dreiging op dit moment reëel is.

 

 

Cookieinstellingen