ZIP: Gratis ov voor ouderen en armen buiten de spits, tijdelijk wonen in winkels en kantoren, meer reclame-uitingen en een toeristisch stadstreintje

Foto: Zaanse Inwoners Partij

Tot aan de raadsverkiezingen van 21 maart halen we opvallende uitspraken uit de verkiezingsprogramma’s van partijen die in Zaanstad meedoen. Beginnend bij Lijst 1 en eindigend bij Lijst 16.

Onderaan de teksten vindt u een link naar het hele programma. Lijst 12 is de Zaanse Inwoners Partij, die voor deze verkiezingen geen slogan heeft gekozen.

Over economie:

Naast belangrijke gebieden als Inverdan, Zuiderhout en het Hembrugterrein kijkt de Zaanse Inwoners Partij ook nadrukkelijk naar de winkelkernen in Zaanstad-Noord. In de komende raadsperiode moet gestreefd worden naar het behoud en de versterking van deze kernen.’

Over verkeer en vervoer:

Het wegennet in Zaanstad Noord is ternauwernood toereikend. Bij calamiteiten op bijvoorbeeld de N246 blijkt de kwetsbaarheid van de infrastructuur in Zaanstad Noord. Mede daarom moet er heel goed gekeken worden naar de renovatie van de Zaanbrug.’

Wij zijn voor een goede controle op misbruik van algemene invalidenparkeerplaatsen en meer verlaagde stoepranden voor rolstoelers. Het stadhuis, openbare gebouwen en het centrum moeten rolstoelvriendelijk zijn.’

Een proef met gratis openbaar vervoer, na de spits, voor 65+ en mensen met een sociaal minimum juichen wij toe. Na de spits daalt het passagiersaanbod en is er dus ruimte. Geld voor deze proef is er, als de opbrengst van de door de SRA opgelegde boetes aan vervoerders gebruikt wordt. Daarnaast is er een groot bedrag over van mensen die niet uitchecken met hun OV- chipkaart.’

De Houtveldtunnel in Zaandam moet behouden blijven voor een goede verbinding van en naar Westzanerdijk.’

Over wonen:

Om ervoor te zorgen dat er meer scheefwoners doorstromen naar duurdere woningen zal er meer moeten worden gebouwd in het middensegment voor de middeninkomens. Doorstromen naar een duurdere huurwoning moeten we stimuleren door het aanbieden van een verhuiskostenregeling of door de huurgewenningconstructie weer van stal te halen.’

Toenemende leegstand op de kantoren- en winkelmarkt vraagt om creatieve oplossingen. We moeten deze bestaande gebouwenvoorraad tijdelijk hergebruiken door ze geschikt te maken voor bijvoorbeeld starterswoningen.’

Krakers betalen vaak geen huur en benadelen anderen. Daarnaast brengt het kraken ook een aantal risico’s met zich mee, doordat deze personen niet altijd kunnen beschikken over de nutsvoorzieningen. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, zoals brand. De Zaanse Inwoners Partij wil dat de gemeente gaat handhaven, maar wil tevens ook dat de ontstane schade verhaald wordt op de veroorzakers.’

De Zaanse Inwoners Partij vindt dat de gemeente aan bewoners die niet in aanmerking komen voor een financiering (voor funderingsherstel, red.) een goedkope lening dient te verstrekken al mag er geen sprake zijn van handhaven als mensen het geld echt niet hebben en moet er goed gekeken worden hoe de staat van de fundering van de woning was op het moment van aankopen.’

De woonlasten in Zaanstad zijn nu al jaren aan de hoge kant. Wij vinden dat nu het economisch beter gaat een pas op de plaats terecht is. Voor ons betreft gaat die 1,9 procent prijsindexering in de ijskast. De burgers worden dan beloond in een groeiende economie.’

Over milieu:

Wij zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en/of daglichtcollectoren. Energieleveranciers zouden een rol kunnen spelen in het op grote schaal plaatsen daarvan, zodat meer mensen, wellicht op huurbasis, kunnen kiezen voor deze vorm van energie, of voorfinanciering door de gemeente tegen twee procent rente.’

Op plaatsen met veel zwerfvuil moet gekeken worden of er wel genoeg containers staan en of deze voldoende vaak geleegd worden.’

Over sociaal cultureel werk en jongeren:

De buurthuizen zullen het eigen verdienvermogen moeten vergroten om financieel het hoofd boven water te kunnen houden. Dat is ook de reden dat de Zaanse Inwoners Partij voor het verruimen van de mogelijkheden is.’

Over senioren- en ouderenbeleid:

Het beeld dat in de samenleving bestaat van de oudere, rijke medemens is een karikatuur.’

Een zo optimaal mogelijk senioren- en ouderenbeleid ontstaat niet door alleen over deze groepen te praten. Beter is het om met deze groepen te praten. Ideaal is het als voldoende vertegenwoordigers van deze groepen samen met de andere groepen in onze samenleving het beleid vorm geven.’

Over zorg:

Om kosten te besparen kan onder andere gedacht worden aan het instellen van een mogelijkheid om scootmobielen te huren naar behoefte. We denken aan een constructie, zoals die nu ook al met auto’s wordt toegepast.’

We maken ons zorgen om de jeugdzorg. De gemeente voert de regie, maar krijgen ze hier wel voldoende geld voor vanuit het Rijk? De jeugdzorg geeft een druk op de taken van het sociale wijkteam. Dit zal meer kosten met zich meebrengen voor specialistische jeugdhulp.’

Over onderwijs:

De Zaanse Inwoners Partij is voorstander van multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen. Medegebruik door maatschappelijke instellingen, verenigingen en voor- en naschoolse opvang is gewenst.’

Zaanstad heeft een beperkt aanbod in het beroepsonderwijs. Wij zien kansen voor opleidingen in Zaanstad die aansluiten bij de sectoren die voor ons zeer belangrijk zijn. Te denken valt aan de maakindustrie en de foodsector en het toerisme. Er is sprake van een toenemende vraag naar technisch onderwijs. Een opleiding op hbo-niveau zou goed zijn voor onze stad.’

Over cultuur, toerisme en erfgoed:

Zoveel mogelijk panden met een duidelijke historische waarden moeten tegen acceptabele bedragen geconserveerd worden voor de toekomst. Het wind- en waterdicht maken is daarbij van essentieel belang. Er moet actief gezocht worden naar huurders en/of kopers voor deze panden.’

Op diverse toeristische locaties in de stad, zoals de Zaanse Schans en straks het Hembrugterrein moeten camperplaatsen gerealiseerd worden. Een hoek van een parkeerterrein is daarvoor de meest logische plek.’

Wij verwachten van de gemeente dat de Zaanstreek gepromoot wordt door middel van professionele City Marketing. Stadsgidsen, eethuisjes voor doelgroepen, stadstreintje, gidsen.’

Wat ons betreft mag De Fabriek op de huidige locatie blijven maar ook de bibliotheek.’

Cultuur zoals het nu door de hele stad verdeeld is moeten we zo laten en voor de plek bij het station een ander gebouw bouwen met een andere invulling.’

Over sport:

Breedtesport sluit topsport niet uit. Zaanstad kent veel sporters die zich op hoog niveau bewijzen of bewezen hebben.’

Wij willen in elke sporthal een vaste beheerder die het aanspreekpunt is voor de verenigingen en bezoekers en een beheerder die in de avonduren aanwezig is. Hij kan ongewenste bezoekers weghouden, maar ook overlast door rondhangende jongeren tegengaan.’

Over financiën:

Doordat Zaanstad in het verleden veel leningen is aangegaan, behoort de gemeente nu tot de top van de gemeenten met de zwaarste lasten. Het is dan ook zaak dat er, ondanks de bezuinigingen, ook afgelost gaat worden, want door het aflossen van die leningen en het nu door de zure appel heen bijten, gaan we uiteindelijk minder rente betalen en zijn we minder gevoelig voor renteschommelingen. Dat is hard nodig om ruimte te creëren voor de ontwikkeling van de stad en het in stand houden van de benodigde voorzieningen.’

Het verkopen van onroerend goed, dat in handen is van de gemeente, kan bijdragen aan een betere financiële balans.’

De gemeente zal ook moeten kijken naar andere bronnen van inkomsten. Daarbij valt te denken aan het verder uitbreiden van de mogelijkheden om reclame-uitingen op niet alleen rotondes en andere brede groenstroken in de stad mogelijk te maken.’

Over burgerparticipatie:

Neem onze inwoners mee in het begin stadium van plannen, laat ze mee brainstormen.’

Over onderhoud openbare ruimte:

De komende vier jaar is het wat ons betreft noodzakelijk dat hier een inhaalslag komt en veel gebieden van c- en d-niveau naar a- of b-niveau worden opgewaardeerd.’

Over de omgevingswet:

Door informatie en betrokkenheid bij burgers zullen er hopelijk geen of weinig rechtszaken plaatsvinden.’

Over LHBT-beleid:

Een genderneutraaltoilet in openbare gebouwen zou heel normaal moeten zijn.’

 

 

 

 

Reacties

article
12340
Lijst 12: Zaanse Inwoners Partij
Tot aan de raadsverkiezingen van 21 maart halen we opvallende uitspraken uit de verkiezingsprogramma’s van
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/12340/zip-gratis-ov-voor-ouderen-en-armen-buiten-de-spits-tijdelijk-wonen-in-winkels-en-kantoren-meer-reclame-uitingen-en-een-toeristisch-stadstreintje/
2018-03-12T10:54:45+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/03/11125811/ZIP.png
Actueel