Harde opstelling A8-A9 ontbreekt in nieuw coalitieakkoord

Foto: Coalitieakkoord 'Verbindend vooruit'

Een ‘robuust alternatief dat eveneens goed scoort op veiligheid, leefbaarheid en doorstroming en zicht heeft op financiering’ lijkt waarschijnlijker dan de aanleg van een verbindingsweg tussen de A8 en de A9. In het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord van de BBB, VVD, GroenLinks en de PvdA wordt vastgehouden aan het Landschapsplan dat onbetaalbaar lijkt én geen fiat kreeg van Unesco.

‘We willen de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming in de omgeving van Krommenie en Assendelft verbeteren. De inwoners hebben al vele jaren te lijden onder de overlast. Aan die overlast willen wij een einde maken. Daarom doorlopen we het volledige proces en werken we de komende periode door aan het verkrijgen van financiering bij het Rijk en andere partners voor het ontwikkelde Landschapsplan,’ aldus het akkoord. ‘Bij realisatie van het plan dient de werelderfgoedstatus behouden te blijven.’ Omdat financiering onzeker is en er voor de genoemde problemen van dit gebied in deze coalitieperiode een oplossing moet komen’ wordt dus aan alternatieven gewerkt.

Geen onteigeningen boeren

De coalitie van vier partijen die Noord-Holland met vier Gedeputeerden gaat besturen gaat zich daarnaast ’tot het uiterste’ inspannen om onteigening van boerenbedrijven te voorkomen. Dat lijkt de komende vier jaar niet aan de orde, maar als het toch nodig blijkt wordt de wettelijke procedure gevolgd om volledige schadeloosstelling te kunnen bieden, staat in Verbindend vooruit. Onteigening van boerengrond, waar de BoerBurgerBeweging sterk op tegen is, is niet mogelijk wanneer die uitsluitend is bedoeld voor het verminderen van stikstof.

Speerpunten

De coalitie wil de natuur en de biodiversiteit verbeteren én Noord-Holland van het ‘stikstofslot’ halen. Daarvoor wordt onder meer naar innovatieve technieken gekeken met als doel een toekomstbestendige landbouw met een verdienmodel, waarbij er steun is voor de overgang naar kringlooplandbouw. De partijen willen verder voor 2030 184.000 woningen bijbouwen, het energienet uitbreiden, de luchtkwaliteit verbeteren en de klimaatcrisis tegengaan. Ook de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economie zijn belangrijke speerpunten. Er wordt geïnvesteerd in bestaande wegen, fietsroutes, vervoer over water en beter openbaar vervoer in de stad en op het platteland. Ook wordt gepoogd het voorzieningenniveau in wijken en dorpen overeind te houden.

Duurzame bedrijven

Voor vervuilende bedrijven die op termijn niet duurzamer en schoner gaan werken is geen toekomst in de provincie, aldus het akkoord. In het geval van Tata Steel zet de coalitie zich in om de impact op leefomgeving, het milieu en het klimaat terug te dringen door mee te werken aan een ‘groene’ staalindustrie in de IJmond. Om het beleid te kunnen betalen is het de bedoeling dat jaarlijks drie miljoen euro wordt bezuinigd. Daarnaast worden de inkomsten verhoogd door de opcenten, de provinciale wegenbelasting, te verhogen. Die blijft de laagste van Nederland.

Vier Gedeputeerden

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten telt vier Gedeputeerden, twee minder dan nu. De BBB draagt oud-CDA-wethouder van Schagen Jelle Beemsterboer voor.  De andere drie zijn al Gedeputeerde: Esther Rommel (VVD), Rosan Kocken (GroenLinks) en Zaankanter Jeroen Olthof (PvdA), die Mobiliteit, OV-knooppunten, Voorzieningen, Leefbaarheid en Milieu in zijn portefeuiile krijgt. Plaatsgenoten moeten dus bij hem zijn met klachten over het verkeer in Noord en pleidooien voor een snelle oplossing.

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen