Inspectierapporten horeca vanaf nu stapsgewijs openbaar

Foto: Pixabay / Samuele Nucci

Er is vandaag iets veranderd in de openbaarmaking van inspectieresultaten van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Die heeft nu de mogelijkheid om inspectieresultaten sneller en veel meer dan voorheen met naam en toenaam naar buiten te kunnen brengen. Zo zullen bijvoorbeeld de inspectieresultaten van alle horeca in ons land stapsgewijs zichtbaar worden. De sector is er niet blij mee.

De afgelopen jaren zijn al van verschillende productonderzoeken de resultaten openbaar gemaakt, bijvoorbeeld van opblaasbare zwembandjes, hoverboards en ontbijtgranen. Ook voor sommige bedrijven (zoals indoorspeelhallen, visverwerkende bedrijven en horecagelegenheden in de vier grote steden waren de inspectieresultaten al openbaar. De inwerkingtreding van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet biedt een andere juridische grondslag voor de publicaties. Vooralsnog lijkt de NVWA nog niet digitaal te zijn aangekomen in Zaanstad: onze zoekopdrachten leverden niets op.

Geen zienswijzen meer

Wat vanaf vandaag ook anders is, is dat de zienswijze die de ondernemer tot nu toe kon indienen als reactie op het openbaar maken van de inspectieresultaten vervalt. De publicatie van die resultaten kan daarom al na twee weken plaatsvinden. Bezwaar en beroep blijven nog wel steeds mogelijk. De NVWA gebruikt actieve openbaarmaking als één van de handhavingsinstrumenten. Meer transparantie leidt tot het beter naleven van wetten en regels door de bedrijven, zo is de verwachting: ‘Maar ook ondernemers en consumenten hebben voordeel van actieve openbaarmaking, want zij kunnen met de inspectieresultaten betere keuzes maken.’

Gespecialiseerd bureau inzetten

Ondernemers beschikken zo bijvoorbeeld over meer informatie over hun toeleveranciers en consumenten kunnen zien hoe de NVWA oordeelt over horecagelegenheden en over consumentenproducten. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het voedselveilig werken op hun bedrijf, maar ze kunnen daar hulp bij inroepen in de vorm van een privaat controlebureau, een zogenoemde POC (Privaat Orgaan Controlesysteem). Dat helpt bij het opzetten van een controlesysteem. De controlebureaus zijn geen vervanging voor het toezicht van de NVWA, maar als een controlebureau is ingeschakeld en de voedselveiligheid van een bedrijf is aantoonbaar geborgd, dan past de NVWA haar toezicht aan.

Aangepaste inspecties

Als wordt voldaan aan de voorwaarden voor het invoeren van een controlesysteem en als het controlebureau het bedrijf bij de NVWA heeft aangemeld, dan kan het een zogenoemde ‘POC-locatie’ worden. Dat betekent dat de NVWA-inspecteur alleen nog langs komt naar aanleiding van meldingen of (steekproefsgewijs) in het kader van een toets op het controlesysteem zelf. Zogenoemde ‘POC-locaties’ krijgen bij openbaarmakingen automatisch het oordeel ‘Voldoet’. Heel veel al wel op de lijst staande horecazaken moeten het momenteel nog doen met ‘Geen recente gegevens’.

Reacties