Denk: sociale boekhouders in de wijken, een monument voor arbeidsmigranten, schoolfruit, inspraak bij de politie en een lokaal statiegeldsysteem

Foto: Denk Zaanstad

Tot aan de raadsverkiezingen van 21 maart halen we opvallende uitspraken uit de verkiezingsprogramma’s van partijen die in Zaanstad meedoen. Beginnend bij Lijst 1 en eindigend bij Lijst 16.

Onderaan de teksten vindt u een link naar het hele programma. Lijst 13 is nieuwkomer Denk, dat als slogan Zaanstad is van ons allemaal heeft gekozen.

Over werk en inkomen:

De tegenprestatie in de bijstand wordt bij Denk gericht op het betrekken van mensen bij de arbeidsmarkt en ontplooiing, waarbij verdringing actief wordt voorkomen.’

Mensen met schulden worden door de gemeente niet meer uitgeleverd aan de kwalijke praktijken van incassobureaus.’

Denk Zaanstad staat voor het ondersteunen van kwetsbare groepen bij hun administratie en boekhouding door het inzetten van een wijkgeoriënteerde sociale boekhouder. Hiermee worden financiële problemen vroegtijdig gesignaleerd en voorkomen.’

Over inclusie en acceptatie:

In plaats van integratie, is wederzijdse acceptatie ons hoogste doel. Ongeacht afkomst, geaardheid, geslacht, beperking, of welk kenmerk dan ook; iedere Nederlander is voor Denk speciaal.’

Bedrijven die discrimineren worden door de gemeente geregistreerd, aan de schandpaal genageld en uitgesloten van opdrachten en samenwerking.’

Denk Zaanstad staat voor een monument voor de erkenning en waardering van de arbeidsmigranten die bijgedragen hebben aan de welvaart van Zaanstad.’

Het niet meer subsidiëren en uitbannen van de kwetsende karikatuur Zwarte Piet uit het Zaanse straatbeeld. Sinterklaas is voortaan een feest voor alle inwoners van Zaanstad.’

Over onderwijs:

Het onderwijs moet een afspiegeling zijn van de samenleving. Denk Zaanstad staat daarom voor een gemeente die segregatie in het onderwijs bestrijdt, het lerarenbestand divers maakt, maar ook werk maakt van scholen die qua richting aansluiten bij de bewoners van de gemeente.’

Het stimuleren van een gezond, gevarieerd en goedkoop voedingsaanbod op scholen als basis voor een gezonde leefstijl. Iedere scholier krijgt bovendien dagelijks een gratis stuk fruit om gezond eten te stimuleren.’

Een divers curriculum in het onderwijs dat onder andere ingaat op de koloniale geschiedenis en het slavernijverleden. Het stimuleren van de samenwerking tussen scholen en het maatschappelijk middenveld speelt hierbij een cruciale rol.’

Over veiligheid:

Inwoners krijgen bij ons inspraak in de prioriteiten van het veiligheidsbeleid.’

Het stimuleren van de politie om een personeelsbestand te creëren dat een weerspiegeling is van de samenleving.’

Het voorkomen van overconcentratie van coffeeshops in het centrum van Zaanstad. De gemeente Zaanstad hanteert daarnaast een uitsterfbeleid; als een ondernemer zijn vergunning kwijtraakt, mag er geen nieuwe vergunning meer worden uitgegeven.’

Over cultuur, recreatie en natuur:

Denk ondersteunt de cultuursector, maar maakt in subsidieverlening een speerpunt van cultuur die een afspiegeling vormt van de diversiteit in onze gemeente, een maatschappelijke functie heeft en betekenis heeft voor uiteenlopende groepen mensen.’

Onze gemeente moet meer natuur- en speelgebieden in de wijken realiseren. Dit doen wij onder andere door een gemeentelijke minimumnorm voor groenen speelgebieden in wijken in te voeren.’

Over wonen:

Wij zetten ons in om de erfpacht voor groepen die dit niet kunnen betalen af te schaffen of te verlagen.’

Wij zetten ons ervoor in dat gemengd wonen de norm wordt. Mensen met verschillende inkomens en achtergronden wonen in onze gemeente naast elkaar en met elkaar in harmonie.’

Het verhogen van de inkomensgrenzen voor een sociale huurwoning naar 45.000 euro zodat meer mensen in aanmerking komen voor een betaalbare woning.’

Het bieden van de mogelijkheid aan kinderen om de huurwoning van ouders over te nemen in het geval van remigratie of overlijden.’

Het verlagen van de druk op de Zaanse huurmarkt via een gemeentelijk gesteund experiment voor de introductie van een hypotheeklening die niet op rente is gebaseerd.’

Over economie en ondernemerschap:

De diversiteitseconomie biedt grote kansen voor het levendig houden van onze wijken en economische ontwikkeling. De gemeente faciliteert dit. Verder plaatst Denk Zaanstad de wijk nadrukkelijker in het centrum van de economische beleidsvorming, door ondersteuning van de wijkeconomie.’

Over mobiliteit:

Denk staat voor meer asfalt waar dit nodig is, maar ook voor minder asfalt waar dit kan’

Het beter bereikbaar maken van de binnenstad door het aantal taxistandplaatsen uit te breiden en op vaste, herkenbare plekken te vestigen, zoals bij de bushaltes op station Zaandam. Dit komt de werkgelegenheid en het toerisme in Zaanstad ten goede.’

Over zorg, welzijn en sport:

Denk zet zich in voor een betaalbare collectieve gemeentelijke ziektekostenverzekering zonder eigen risico.’

Het faciliteren van sportbeoefening voor specifieke groepen, zoals vrijzwemmen voor vrouwen en ouderen.’

Over milieu en duurzaamheid:

Vervuiling en zwerfvuil gaat de gemeente Zaanstad actiever tegen door het flink verhogen van de boetes voor het verkeerd aanbieden van afval en vervuiling en hier meer op te handhaven.’

Het stimuleren van recycling en burgerinitiatieven op dit gebied en het experimenteren met het lokaal invoeren van statiegeld op blik, glas en plastic.’

Over bestuur en democratie:

Van het gemeentebestuur eisen wij, dat het een afspiegeling vormt van de inwoners van onze gemeente.’

Het bieden van de mogelijkheid aan burgers om invloed te hebben op de keuze van een burgemeester, bijvoorbeeld door middel van een referendum.’

Verkiezingsprogramma

Reacties

article
12371
Lijst 13: Denk - 'Zaanstad is van ons allemaal'
Tot aan de raadsverkiezingen van 21 maart halen we opvallende uitspraken uit de verkiezingsprogramma’s van
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/12371/denk-sociale-boekhouders-wijken-monument-arbeidsmigranten-schoolfruit-inspraak-politie-en-lokaal-statiegeldsysteem/
2018-03-13T14:22:04+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/03/12102858/Denk.png
Actueel