CU: alle wijken een Bieb-functie en een ontmoetingsplek, een zichtbare Zaan, (v)echtscheidingsbeleid en aandacht voor ‘ommetjes’ in nieuwe wijken

Foto: Wikimedia

Tot aan de raadsverkiezingen van 21 maart halen we opvallende uitspraken uit de verkiezingsprogramma’s van partijen die in Zaanstad meedoen. Beginnend bij Lijst 1 en eindigend bij Lijst 16.

Onderaan de teksten vindt u een link naar het hele programma. Lijst 11 is de ChristenUnie, die als slogan Ambitieus samenleven heeft gekozen.

Over de stad en de dorpen:

De gemeenteraad heeft zich telkens opnieuw uitgesproken voor het herstel van de synagoge. De ChristenUnie hoopt van harte dat het de komende jaren zal lukken om dit pand in ere te herstellen en er een passende functie voor te vinden.’

De ChristenUnie wil in iedere dorpskern en iedere wijk een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is. Dit kan een zelfstandig buurthuis zijn, maar ook een koffiepunt of inloop als onderdeel van een winkelcentrum, zorginstelling, kerk, enzovoorts. De gemeente zoekt daarbij actief naar mogelijkheden om plaatselijke initiatieven te ondersteunen die de sociale cohesie bevorderen.’

Meer bewoners zouden van de Zaan moeten kunnen genieten. De Zaanoever dient daarom op meer plaatsen onbebouwd te worden gelaten. Waar wel gebouwd wordt langs de Zaan, wordt rekening gehouden met de kenmerkende Zaanse houtbouwstijl. Open plaatsen krijgen een recreatief en groen karakter.’

De ChristenUnie is van mening dat er alles aan gedaan moet worden om sloop of verwaarlozing van bijzondere gebouwen te voorkomen.’

Over de Zaanse kernen:

  • Assendelft – Aandachtspunten: bescherming en beheer van het buitengebied, de invloed van Schiphol op het leefklimaat, het behoud van voorzieningen in Assendelft-Zuid, het effect van de doortrekking van de A8-A9 als de provincie daartoe besluit, Kreekrijk als nieuwe woonwijk en aandacht voor de sociale samenhang en jongeren in Saendelft.
  • Koog aan de Zaan – Aandachtspunten: ondernemers moeten meer profijt krijgen van de toeristenstroom richting de Zaanse Schans, de invloed van het verkeer over de Coenbrug, een goede relatie van de buurt met de aanwezige industrie en oog voor het effect op deze wijk van een mogelijke oplossing voor de spoorovergang Guisweg, meer woningen voor ouderen en jongeren in Westerkoog, de openstelling van de Busbrug en veiligheid op de rondweg, een prettig stationsgebied en fiets- en voetgangerstunnel.
  • Krommenie – Aandachtspunten: zorgen voor voldoende huisvesting voor sociale activiteiten, zowel in Krommenie als in Krommeniedijk, meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en/of goede zorg en ondersteuning voor wie in de eigen woning oud wil worden, behoud van de Krommenieër Woudpolder als uniek, bijna 1000 jaar oud landschap van veenweide en laagveen moerasgebied met beschermwaardige flora en fauna.
  • Nauerna – Aandachtspunt voor de leefbaarheid is het oprukkende bedrijventerrein HoogTij. De ChristenUnie blijft natuurlijk de vinger aan de pols houden bij Afvalzorg, met het oog op de gezondheid van de bewoners.
  • West-Knollendam – Aandachtspunt: bedrijventerrein Molletjesveer biedt veel werkgelegenheid, maar er is ook leegstand, waardoor transformatie naar woningbouw van een deel van het gebied in beeld komt.
  • Westzaan – Aandachtspunten: op beperkte schaal en met beleid toevoegen van nieuwe woningen is belangrijk voor de toekomstige leefbaarheid van het dorp en het welzijn van de dorpsbewoners. Westzaan moet opgenomen worden als toeristische trekpleister.
  • Wormerveer – Aandachtspunten: een podium voor cultuur voor grotere gezelschappen ontbreekt nog. De vernieuwing van de Zaanbrug dient snel uitgevoerd te worden. Een betere samenwerking met overbuurman Wormerland is gewenst, ten behoeve van de uitdagingen die voor ons liggen op het gebied van wonen, werken, vervoer, recreatie, toerisme, duurzaamheid en veiligheid.
  • Zaandam – Als grootste woonkern heeft zij een aantal centrumfuncties, waaronder het stadhuis en het Zaantheater. Inverdan is bijna succesvol afgerond en rondom het stadscentrum en het station groeit een hoogstedelijke woonmilieu. De sfeer en het leven hier zullen anders zijn dan in de groenere en oudere woonwijken elders in de stad. Met het Actieplan Poelenburg worden sociaal-maatschappelijke problemen integraal aangepakt. Overal in de stad vindt noodzakelijke stadsvernieuwing plaats en wordt er naarstig gezocht naar plekken voor woningbouw, binnenstedelijk en niet in het groen (!) om te voldoen aan de behoefte aan woonruimte voor nieuwe generaties Zaankanters. Kortom: de stad is in verandering en daar kunnen we ons beter goed op voorbereiden.
  • Zaandijk – Aandachtspunten: De spoorwegovergang die nog steeds een hindernis is. Als hier niet snel een oplossing voor komt, groeit dit uit tot een onoverkomelijk obstakel. De groei van het aantal bezoekers aan de Zaanse Schans en de mogelijke overlast daarvan. De komst van sportpark De Kraaien. De plannen voor woningbouw rond het stationsgebied.

Over Zaanstad en de regio:

Zaanstad is onlosmakelijk verbonden met de regio, haar succes is ons succes.’

Over samenleven en zorg voor elkaar:

De wijkmanager is van groot belang voor de wijken en buurten om te verbinden en de leefbaarheid te bevorderen en moet daarvoor voldoende ruimte en mogelijkheden krijgen. De gemeente streeft naar een langdurige relatie tussen wijk en wijkmanager, zodat deze persoon ook echt een gezicht in en van de wijk kan worden en de belangen van de wijk zo goed mogelijk kan behartigen.’

De gemeente moet samen met betrokken hulpverleners een (v)echtscheidingsbeleid ontwikkelen, waardoor kinderen vroeger en beter kunnen worden geholpen, wanneer zij te maken krijgen met een relatiebreuk van ouders.’

Kinderen en jongeren doen actief mee in de samenleving bij inspraaktrajecten en via eigen initiatieven. Er komt een kinderburgemeester en een kinderombudsman.’

Voor elk jong mens is er een opleiding, een stage, werkervaringsplek of een baan, waarin hij/zij zich verder kan ontwikkelen.’

De verwachting is dat de groei van het aantal 80-plussers in Zaanstad de komende tien jaar aanzienlijk toeneemt. Daar gaan we ons op voorbereiden. Met het stijgen van de leeftijd komen vaak ongemakken, waardoor een deel van hen zelfs in een isolement kan raken.’ ‘Het voorkomen van eenzaamheid is een onderwerp dat de ChristenUnie hoog op de agenda wil.’

Er komt een integraal ouderenbeleid en de ChristenUnie wil een wethouder speciaal voor dit ouderenbeleid.’

Wij willen dat er nog meer worden ingezet op ondersteuning voor jonge mantelzorgers en bewustwording van deze doelgroep, die vaak van zichzelf niet eens beseft dat ze mantelzorger is. Ook voor hulpverleners, scholen is het van belang te weten dat deze doelgroep er is en vanuit hen ook steun verdient.’

Geef het onderwijs een deel van het budget dat bestemd is voor armoedebeleid, zodat zij dit direct kunnen inzetten voor leerlingen die in een sociaal isolement dreigen te raken.’

Binnen het werkterrein van de WMO moet het mogelijk worden meer hulpmiddelen te delen of te hergebruiken: dit spaart geld uit en is beter voor het milieu. Wel moet de kwaliteit van de hulmiddelen voorop blijven staan.’

Er komt 24/7 beschikbare ambulante psychische zorg in de wijk, inloophuizen en een Domusvoorziening voor kortdurende opname.’

Snel meedoen in het arbeidsproces is de beste manier om te integreren en de gemeente schakelt daarom ook het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen. Voor het huisvesten van statushouders moet ruimte zijn voor creatieve oplossingen.’

Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid op een aantal belangrijke terreinen ook grenzen aangeeft, handhaaft, normeert en kadert.’

Mensen zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.’ ‘De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door gemeenten en is geen voorstander van experimenten hiermee in Zaanstad.’

Prostitutie is mensonwaardig. Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen zijn de schrijnende werkelijkheid achter de schone schijn. Wij willen dat de gemeente zorg draagt voor voldoende hulp- en uitstapprogramma’s voor prostituees.’

Over leefomgeving, wonen en mobiliteit:

Met de keuze voor binnenstedelijk bouwen ontstaat een toename van versteende gebieden (woonwijken, parkeer- en bedrijventerreinen) die hierdoor maatschappelijke en financiële schade oplopen. Het is noodzakelijk dat de gemeente een strategie ontwikkelt hoe zij hier mee omgaat en hoe de verwachte schade beperkt kan worden. Een goede samenwerking met de waterschappen is hierin onontbeerlijk.’

De ‘ecologische oevers’ mogen geen ‘verwaarloosde oevers’ worden en vergen ook onderhoud. Experimenten zoals het ‘oerbos’ worden voortgezet en we zien uit naar de uitkomsten.’

De grote vraag naar woonruimte rechtvaardigt een gemeente die optimaal meewerkt aan alternatieve manieren van wonen: tijdelijk woningdelen, kangoeroewoningen, meergeneratiewoningen of juist het splitsen van woningen, ‘klaine hoissies’, wonen op het water.’

Het is belangrijk om te weten waar ons eten vandaan komt, niet alleen voor kinderen maar voor iedereen is het goed om je bewust te zijn van de aarde die ons voedsel voortbrengt. Daarbij is een betere verbinding tussen stad en platteland van belang. Stadslandbouw is daarom een goed idee. Het verlevendigt de stad, brengt onze voedselproductie dichter bij huis en maakt de openbare ruimte groener en leefbaarder. De gemeente geeft aan welke gronden er geschikt zijn om (tijdelijk) een buurttuin of stadsakker te beginnen.’

Zodra de Salderingsregeling wordt stopgezet, wordt het voor bezitters van zonnepanelen interessant om energie op te slaan in batterijen. Momenteel worden de eerste experimenten gedaan met zogenoemde Buurtbatterijen. Dit zijn gedeelde batterijen waar je als wijk gebruik van kunt maken. De gemeente zal met de netbeheerder in gesprek gaan om te onderzoeken of en waar buurtbatterijen een waardevolle inpassing kunnen krijgen.’

De mobiliteit mag steeds minder negatieve impact hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid.’

Over leren en werken:

De ChristenUnie stelt zich op het standpunt dat de gemeente kan bijdragen om het tekort aan leerkrachten op de Zaanse scholen te beperken. Denk hierbij aan het met voorrang huisvesten van onderwijspersoneel, het financieel bijdragen aan een aantrekkelijke reiskostenvergoeding en de besturen in de ruimste zin van het woord ondersteunen bij hun inspanningen om een goede, aantrekkelijke werkgever te zijn.’

Leren voor werken in de zorg wordt naar onze mening zwaar onderschat en ondergewaardeerd. De ChristenUnie wil dat de gemeente met scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen samenwerkt om van deze beroepstak opnieuw de aantrekkelijke sector te maken die zij in principe is, zodat leerlingen die juist hiervoor talent hebben weer zullen kiezen om hierin geschoold te worden.’

De economie blijft een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De ChristenUnie zet zich daarom in voor meer ruimte, minder regels en meer support voor ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf.’

Voor kleine zelfstandigen en startende ondernemers verruimt de gemeente de mogelijkheden voor werken aan huis.’

De ChristenUnie vraagt meer aandacht voor onze winkeliers in Zaanstad-Noord. Er komt versoepeling van regels voor voor het vestigen van winkels in de dorpen, omdat dit de leefbaarheid en sociale verbondenheid bevordert.’

De ChristenUnie wil dat er een mooie looproute komt langs de Zaan tussen het centrumgebied en Zuiderhout.’

De ChristenUnie is tegen openstelling van winkels op zondag.’ ‘Terugdraaien is niet mogelijk, maar de ChristenUnie wil zich in de komende raadsperiode wel inzetten om als gemeente te interveniëren als er sprake is van ‘verplichte maar niet gewenste’ winkelopenstelling.’

Over vrije tijd, cultuur, sport, recreatie en verenigingsleven:

Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen, het bestrijden van laaggeletterdheid en bieden alle inwoners leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal). Ook heeft de bibliotheek veel te bieden aan statushouders om de Nederlandse taal en cultuur te leren. Daarom wil de ChristenUnie dat er naast de twee huidige filialen een bibliotheekfunctie is of komt in elke wijk.’

Sporten is niet alleen gezond en leuk; sport bindt ook samen. Sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere doelgroepen is daarom een speerpunt.’

Bij de (her) inrichting van woonwijken wordt uitgegaan van de mogelijkheid tot ‘ommetjes’. Hierbij kan advies van het NME-Centrum behulpzaam zijn.’

Wijken krijgen naast kinderspeeltoestellen ook publieke fitnessapparaten.’

Over burgers en bestuur:

Er wordt een begin gemaakt met het opstellen van een burgerbegroting en/of ondernemersbegroting, waarbij keuzes en uitvoering van delen van het gemeentebeleid toegekend worden aan samenwerkingsverbanden in de stad.’

Regelgeving is en blijft nodig maar de hoofdzaak is: ‘Regels zijn er voor de mensen, de mensen zijn er niet voor de regels’.’

Over financiën:

De tarieven begraafrechten blijven op een zodanig niveau dat de keus voor begraven bereikbaar blijft voor alle inwoners.’

Er volgt beëindiging van subsidiëring van organisaties en activiteiten die ook geheel met privaat geld kunnen worden bekostigd.’

Langdurig financieel steunen van sport- en andere verenigingen zonder toekomstperspectief wordt beëindigd.’

Over de visie op een christelijke politiek:

Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.’

 

Reacties

article
12299
Lijst 11: de ChristenUnie - 'Ambitieus samenleven'
Tot aan de raadsverkiezingen van 21 maart halen we opvallende uitspraken uit de verkiezingsprogramma’s van
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/12299/cu-wijken-bieb-functie-en-ontmoetingsplek-zichtbare-zaan-vechtscheidingsbeleid-en-aandacht-ommetjes-nieuwe-wijken/
2018-03-11T13:58:18+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/03/10140123/christenunie.jpg
Actueel