Voorkeur voor verdiepte A8-A9 in Assendelver polders

jun 08 2021, 11:46 Actueel
screenshot 20210608 103649
De provincie heeft de tweede fase van het Landschapsplan voor de verbindingsweg tussen de A8 en de A9 afgerond en een tussenrapportage gepubliceerd. Daarin staan de belangrijkste onderdelen voor het herstellen en versterken van de Stelling van Amsterdam enerzijds en de inpassing van de weg in het Werelderfgoed en Bijzonder Provinciaal Landschap anderzijds.
Deze zogenoemde bouwstenen komen voort uit de eerder gemaakte analyse voor het landschapsplan en leidt wat de weg betreft tot twee conclusies: er moet een knoop worden doorgehakt over de aansluiting van de snelwegen en de aanleg van een verdiepte weg door de Assendelver polders. Die laatste heeft de minste nadelen, maar is wel 250 miljoen euro duurder dan een weg op het maaiveld. Op basis van modelberekeningen voor lawaai is er wat de leefbaarheid betreft een voorkeur voor een volledige knoop met een verdiepte aansluiting van de nieuwe weg op de A9.

Knooppunt Beverwijk

Een volledige knoop bij Beverwijk noodzaakt ertoe om zowel vanaf de A9 als vanaf de A22 een uitvoeger te maken. Vanwege het hoogteverschil loopt de uitvoeger van de A22 parallel aan de buitenkant van de huidige A22. De uitvoeger van de A9 ligt ongeveer op maaiveldniveau, naast de uitvoeger vanaf de A22. Na de bocht gaan de uitvoegers over in één rijbaan naar de Verbinding A8-A9.
Bij een onvolledige knoop is het vanuit het zuiden niet mogelijk vanaf de A9 naar
de Verbinding A8-A9 te rijden. Bij deze variant is alleen een korte uitvoeger nodig vanaf de A22. Voor het verkeer tussen de verbinding A8-A9 en de A9 in noordelijke richting maakt de keuze tussen een volledige of onvolledige knoop geen verschil.
screenshot 20210608 103127
Bij de aansluiting op de A9 is een ongelijkvloerse kruising noodzakelijk. Deze kan verhoogd of verdiept worden aangelegd, maar een verhoogde ligging tast het werelderfgoed aan en dan vooral de openheid van het landschap. Een verdiepte ligging levert ook minder geluidsbelasting voor de omgeving op en heeft nagenoeg geen impact op de openheid van het inundatiegebied en de schootsvelden van de Stelling.
Een verdiepte ligging van de aansluiting bij de A9 heeft dus de voorkeur en om de impact van de verbinding op de kernkwaliteiten van de Stelling te beperken is deze verdiepte ligging van de A9 doorgetrokken tot voorbij de kruising met de Groenedijk, de oostgrens van het werelderfgoedgebied. De verbindingsweg gaat onder de hoofdweerstandslijn door en wordt daar overkapt. Daardoor wordt de impact van de
verbinding tussen de A8 en de A9 daar zo beperkt mogelijk gehouden.

Veel veranderd in Assendelft

De karakteristieken van het landschap aan de 'veilige zijde' van de Stelling zijn nog goed aanwezig, hoewel in de loop van de 20ste en het begin van de 21ste eeuw het landschap ook ingrijpend is veranderd door de bouw van Saendelft, de uitbreiding van de lintbebouwing van Assendelft en de aanleg van het sportpark Omzoom (net buiten
het Bijzonder Provinciaal Landschap). Veel van de verkavelingsstructuren zijn niet meer gaaf aanwezig door ruilverkaveling en schaalvergroting.
De ruimtelijke dragers zoals de dijken, de Dorpsstraat, de Nauernasche Vaart en watergang de Kaaik vormen markante elementen in het landschap en ook de karakteristiek van de grillige oevers en bredere hoofdwatergangen is nog duidelijk
aanwezig. De verbindingsweg moet daarin wordenn ingebreid zonder al te veel vernielingen aan te richten.

Langere verdieping?

Voor de kruising met de Dorpsstraat in Assendelft is het uitgangspunt dat de weg daar verdiept onderdoor gaat. Het tracé van de verbinding A8-A9 kent dus twee verdiepte punten: bij de Groenedijk aan de westkant en onder de Dorpsstraat door aan de oostkant. Daarom doet de vraag zich voor of het tracé niet in zijn geheel verdiept kan worden aangelegd in het gebied tussen de twee verdiepte punten. Dat komt in een volgende fase aan de orde.

Plan eind dit jaar klaar

Volgens Gedeputeerde Jeroen Olthof is met het in kaart brengen van de bouwstenen 'een goede volgende stap in het Landschapsplan gezet'. Aan het eind van dit jaar wordt een besluit over het complete Landschapsplan verwacht. De bouwstenen voor de Stelling van Amsterdam zijn onder meer het herstellen van het inundatiegebied (het land dat voor de verdediging van ons land onder water gezet kon worden), de schootsvelden en de hoofdweerstandslijn (de grens van het te verdedigen gebied). Daarover later meer.