Raad met halve en onjuiste info op verkeerde spoor gezet

mei 13 , 13:33 Actueel
screenshot 20240513 133226
De Werkgroep Spoorse Doorsnijding doet een hernieuwde poging om de gemeenteraad ervan te overtuigen dat het de verkeerde kant opgaat met de plannen voor de opheffing van de spoorwegovergang in de Guisweg. Eerdere onderbouwde pleidooien voor een verdiept spoor in plaats van een tunnel kregen geen meerderheid (de raad stemde met 52 procent van de stemmen vóór het voorkeurstraject van het college), maar volgens de werkgroep op grond van onjuiste of onvolledige info.
'Tijdens een recent overleg met ons heeft de burgemeester excuses aangeboden voor de omissie om adviezen vanuit de buitenwacht niet mee te wegen,' schrijft de werkgroep in een toelichting op de kritiek die donderdag wordt voorgelegd aan de raad. 'Ook is er in onderzoek uitgegaan van onjuiste input. Daardoor is de output van de data sterk beïnvloed. Belangrijke informatie werd niet meegenomen bij de besluitvorming. Zo kwam er een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de verdieping van het spoor over 2300 meter, terwijl dat 800 meter moest zijn.

Oogkleppen op

De werkgroep constateert dat direct nadat de Vervoerregio Amsterdam begin 2018 het initiatief van de gemeente voor het project Guisweg had overgenomen alle aandacht gericht werd op de autotunnel in plaats van een verdiept spoor. De Vervoerregio zou zelfs onderzoeksbureau Movares instructies hebben gegeven over de gewenste uitkomst van het rapport dat later uitwees dat een verdiept spoor financieel geen haalbare kaart was. De afgelopen zes jaar zijn er een kleine 150 rapporten en verslagen opgesteld met onder meer bijdragen van Antea, Movares, Vrolijks, Goudappel Coffeng, APPM, Decisio, De Wijde Blik, Kodos, de MER-adviescommissie en Sweco en vele daarvan stellen dat verder onderzoek noodzakelijk is om tot een goede oplossing te komen.

Kostenexplosie

Het plan van de Vervoerregio werd oorspronkelijk begroot op maximaal 93 miljoen euro, maar begin 2023 was dat al opgelopen tot 174 miljoen met een bandbreedte van 70 procent. De provincie houdt de hand op de knip en verwacht mag worden dat het Rijk dat ook zal doen. Zaanstad draait sowieso op voor het onderhoud van de nieuwe infrastructuur, dus de term bodemloze put dringt zich op, terwijl niet eens duidelijk is hoeveel voertuigen degelijks onder het spoor door zullen rijden. 'De gemeente meldde ons nog geen idee te hebben of de tunnel onder het spoor de grote hoeveelheid verkeer kan verwerken. Wel meldde deze dat alleen al vanuit de dan afgesloten Guisweg-overweg 14.000 auto's dagelijks moeten passeren. En dat is nog maar een deel van het verkeersaanbod.'

Veel weerstand

'Tijdens een recent overleg dankte de burgemeester ons voor onze adviezen. Het voorliggend ontwerp was abominabel slecht,' aldus de werkgroep. Door deze adviezen kwamen er wel aanpassingen, maar geen fundamentele wijzigingen. Nog steeds is er onvoldoende overleg met de brandweer, de GGD en de politie te zijn geweest over de veiligheid van de gekozen oplossingen. Bij bewoners en bedrijven bestaat grote weerstand tegen het plan en ook de natuurbeschermers van het Westzijderveld hebben zich er ronduit negatief over uitgelaten
. Donderdagavond kan de raad de werkgroep om meer uitleg vragen.