Provincie vraagt Rijk geld voor herstel natuur in onze polders

apr 25 , 14:37 Actueel
screenshot 20240425 143641
De provincie vraagt 110 miljoen euro aan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor in totaal 150 maatregelen die kwetsbare natuurgebieden helpen herstellen van de gevolgen van stikstofneerslag. Het gaat om projecten in onder meer de veenweidegebieden van Laag-Holland.
De veenmosrietlanden en vochtige laagveenheiden in Laag-Holland zijn zeer stikstofgevoelig. Achteruitgang van water en veen hebben grote gevolgen voor de weidevogels en vissen. De kwaliteit van het oppervlaktewater is in dit gebied van groot belang. De maatregelen kunnen de effecten van stikstof verzachten en zorgen ook voor het tegengaan van bodemdaling. Er wordt zo’n 36 miljoen euro aangevraagd voor maatregelen in de Kalverpolder, Polder Westzaan Eilandspolder, het Wormer- en Jisperveld, Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Het Twiske.
'In onze natuurgebieden zijn de gevolgen van te veel stikstof goed te merken,' zegt Gedeputeerde Rosan Kocken. 'Bepaalde planten groeien extra sterk en verdringen kwetsbare soorten. Met dit geld kunnen we grote stappen zetten om onze natuur te herstellen. We pakken overwoekering aan, we verbeteren de waterkwaliteit en we zorgen voor het behoud van het unieke open duinlandschap.'

Duinlandschap

In dat duingebied ziet het er slecht uit voor de duinheide. De neerslag van stikstof leidt tot vermesting en verzuring van de bodem. Maatregelen zijn nodig om de duinen weer open te maken en te laten verstuiven, zodat kalkrijk zand het gebied in komt. Er wordt zo’n 35 miljoen euro gevraagd voor herstel van de natuur in de duinen van Texel, Den Helder-Callantsoog, het Zwanenwater, de Pettemerduinen, Schoorl, het Noord-Hollands Duinreservaat en Kennemerland-Zuid.

Gooi en Vechtplassen

Naast de veenmosrietlanden en vochtige laagveenheiden hebben de zeldzame trilvenen en blauwgraslanden het zwaar vanwege de effecten van stikstof. Voor deze gebieden in het Gooi en de Vechtplassen wordt 17,7 miljoen euro aangevraagd om woekerende planten te bestrijden en ter verbetering van de waterkwaliteit. De rest vvan het geld is onder andere bedoeld om 72 hectare bos te compenseren en voor onderzoek.