In november uitsluitsel over turbines bij Noordzeekanaal

okt 06 2023, 11:18 Actueel
screenshot 20231006 111638
De gemeente is intern en in nauw overleg met de Zaanse klankbordgroep windenergie bezig met het uitvoeren van verschillende onderzoeken naar locaties voor windturbines in het Noordzeekanaalgebied. Die moeten uitwijzen wat kansrijke plekken zijn en wat de effecten (op hoofdlijnen) zijn voor geluid, slagschaduw, landschap, natuur en gezondheid als deze plekken worden benut. De resultaten worden op 6 november gepresenteerd op een webinar.
screenshot 20231006 102448
Op 17, 22 en 23 mei zijn zes startbijeenkomsten over windenergie in Zaanstad gehouden om de stemming onder inwoners en ondernemers te peilen. Het zoekgebied ligt langs het Noordzeekanaal en omvat het gebied van industriegebied Westerspoor tot aan de gemeentegrens met Beverwijk. De grens van het zoekgebied volgt grofweg de breedte van de industriegebieden Westerspoor en HoogTij en van de afvalstort bij Nauerna. Deze lijn is ook doorgetrokken richting Beverwijk. Het zoekgebied bestaat uit een blauw deel waar alleen naar windenergie gekeken wordt en een groen deel waar ook de kansen van zon op land onderzocht worden. De gearceerde gebieden zijn de zoekgebieden van de buurgemeenten.\\

Amsterdam

Tegenover het Zaanse zoekgebied ligt een Amsterdams equivalent (het havengebied). Net als Zaanstad is Amsterdam de mogelijkheden voor windenergie aan het verkennen en de deelnemers aan de startbijeenkomsten vinden het belangrijk om de ontwikkelingen in de beide zoekgebieden goed op elkaar af te stemmen. 'Daarom overleggen de gemeenten regelmatig over de voortgang van elkaars processen. Niet alleen de ambtenaren, maar ook de wethouders spreken dan over de planning, uitkomsten van onderzoeken (indien beschikbaar) en welke belangen er spelen aan de beide kanten van het Noordzeekanaal,' laat het Zaanse college de gemeenteraad weten.
screenshot 20231006 103239
De coöperatie Amsterdam Wind wil drie grote windturbines neerzetten bij de Noorder IJplas (zie hiernaast) en de provincie bespreekt dat plan op donderdag 19 oktober tijdens de commissievergadering Leefomgeving van Provinciale Staten. Op 6 november zullen Provinciale Staten dan een besluit nemen over de voorbereidende stukken, waarna de aanvraag nog wordt aangevuld met de onderdelen bouw en milieu. Amsterdam heeft een aantal zoekgebieden voor windenergie aangewezen nabij de gemeentegrens met Zaanstad (zie het kaartje hieronder) en heeft besloten om een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) te laten maken voor alle zoekgebieden in de hoofdstad.
screenshot 20231006 104325
Dit gebeurt om een beter beeld te krijgen van welke gebieden of combinaties van gebieden het meest geschikt zijn om windmolens te plaatsen. Doel is om deze inzichten vast te leggen in een gemeentelijk beleidsprogramma Wind Amsterdam. Het zoekgebied aan de Noorder IJplas maakt overigens geen deel uit van dit toekomstige programma. Voor deze locatie hebben al uitgebreide milieuonderzoeken plaatsgevonden en het windplan bevindt zich ook in een andere fase. De raad van Zaanstad heeft bepaald dat Zaanse projecten voor windenergie pas definitief vorm krijgen wanneer er landelijke normen zijn vastgesteld voor zaken als afstand en geluid. Die zijn nog in de maak.